Na výkon zimnej údržby za predchádzajúcu zimu na prelome rokov 2015 a 2016 minula samospráva 605 360 eur.  Nová zimá sezóna začína 15. novembra. Znamená to, že v pohotovosti už naplno budú pluhy a sypače na údržbu ciest a chodníkov.

pluh-udrzba-bbPluhy, frézy i tony posypovej soli sú už pripravené na začiatok zimnej sezóny v areáloch spoločností, ktoré sa v Banskej Bystrici starajú o zjazdnosť ciest a chodníkov. S dočisťovaním priechodov pre chodcov a autobusových zastávok pri intenzívnom snežení pomôžu aj tento rok aktivační pracovníci. Zapoja sa i dlhodobo nezamestnaní, ktorí v lete pomáhali pri maľovaní zábradlí v jednotlivých lokalitách mesta. Zimné obdobie potrvá do 31. marca 2017.

Mesto Banská Bystrica zabezpečuje zimnú údržbu na 165 kilometroch vozoviek, 50 000 metroch štvorcových parkovacích plôch a 117 000 metroch štvorcových chodníkov. V operačnom pláne zimnej údržby sú rozdelené podľa poradia dôležitosti, s prihliadnutím na potreby dopravy a zásobovania obyvateľstva, zabezpečenie zdravotnej a požiarnej služby. Operačný plán zimnej údržby rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné a mimoriadne poveternostné podmienky.

Financovanie zimnej údržby

Z rozpočtu na rok 2016 má mesto k dispozícii na zimnú údržbu ešte cca 63 000 eur, z ktorých bude uhrádzať výkony zimnej údržby za mesiac november a polovicu decembra. Ďalšie výkony zimnej údržby budú hradené z rozpočtu na rok 2017, ktorý je v štádiu príprav a bude predmetom decembrového zastupiteľstva. Na výkon zimnej údržby za zimu 2015/2016 minula samospráva 605 360 eur.

Vlastníctvo miestnych komunikácií

Na území mesta Banská Bystrica sú okrem miestnych komunikácií najmä cesty vo vlastníctve štátu – rýchlostná cesta R1 v správe NDS (Národná diaľničná spoločnosť) a spoločnosti Granvia, cesty I. triedy v správe SSC (Slovenská správa ciest), cesty II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) a správe BBRSC (Banskobystrická regionálna správa ciest) a v neposlednom rade komunikácie v súkromnom vlastníctve.

„O chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam sa v zmysle VZN o verejnom poriadku na území mesta starajú vlastníci týchto nehnuteľností. Povinnosťou vlastníkov je zároveň zamedziť padaniu snehu zo striech svojich nehnuteľností. V prípade, že sa o svoje nehnuteľnosti nestarajú, mestská polícia ich vyzve, aby tak urobili,“ približuje hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Sekerešová.

Kontakty na údržbu ciest a komuniácií v meste

Zimnú údržbu ciest a komunikácií v Banskej Bystrici zabezpečuje firma Milan Smädo – MIS, údržbu chodníkov firma GANZ,  na ktorých činnosť dohliada mesto ako objednávateľ služieb. V prípade, že na vašu ulicu údržba zabudne či je potrebné vykonať v lokalite z rozličných príčin mimoriadnu údržbu, môžete dispečingy zimnej údržby kontaktovať aj priamo.

Mestský úrad Banská Bystrica – Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
048/4330612         8.00 – 15.00          zehnal@banskabystrica.sk

Dispečing údržby miestnych komunikácií
048/4142939              nonstop             smado@misudrzba.sk
048/4143971
0902929304

Dispečing údržby chodníkov
0905612313           8.00 – 20.00          ganz@mail.t-com.sk