Krajská prehliadka v umeleckom prednese Sládkovičova Radvaň má veľmi bohatú tradíciu a v tomto roku sa uskutoční jej 57 ročník.

Sl.Radvaň_2016_plg.Zámerom projektu je predstaviť tvorbu najlepších recitátorov a kolektívov inscenujúcich žáner divadla poézie z Banskobystrického kraja širokej verejnosti a vybrať recitátorov a divadelné kolektívy, ktorí budú reprezentovať Banskobystrický kraj na Hviezdoslavovom Kubíne 2016. Zároveň má prehliadka tvorcom poskytnúť priestor na vzájomnú umeleckú konfrontáciu a inšpiráciu a v neposlednom rade im prostredníctvom tvorivých a hodnotiacich seminárov, vedených skúsenými lektormi, poskytnúť možnosť ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa.

Cieľom projektu je prispieť k prehĺbeniu čitateľskej gramotnosti a literárneho poznania a tvorivosti u detí, mládeže a širokej verejnosti. Napomôcť kultivácii materinského jazyka a zvýrazniť vzťah k materinskému jazyku a slovu, ako umeleckej hodnote. Prínosom prehliadky je, že výrazným spôsobom prispieva k vyhľadávaniu nadaných detí a mladých ľudí v oblasti umeleckého slova. Vedie ich k samovzdelávaniu a samostatnej tvorivej činnosti v tejto oblasti, podporuje v nich zdravú súťaživosť a prispieva k efektívnemu využívaniu voľného času. Tvorivý proces prípravy umeleckého prednesu zároveň učí lepšiemu chápaniu písaného textu, rozvíja fantáziu, imagináciu a u detí a študentskej mládeže tak výrazne prispieva aj k lepšiemu zvládnutiu školských povinností.

Hľadanie tvorivých nových postupov a prístupov k literárnemu textu a ich následné pretavenie do konečnej podoby prednesu, rozvíja u detí, mládeže aj dospelých recitátorov kreativitu, schopnosť improvizácie, ale aj rôznych uhlov pohľadu na daný problém, čo sa následne pozitívne odráža v schopnosti lepšie zvládať povinnosti a úlohy v študijnom, pracovnom i osobnom živote. Ako ukázali doterajšie skúsenosti, mnohí z úspešných účastníkov prehliadky sa dokážu následne uplatniť.

V tomto roku sa prehliadky zúčastní 53 recitátorov, tri detské recitačné kolektívy (DDS Zdurnovie deti z Hriňovej, DDS Zrkadlo z Kremnice a DDS Portál z Revúcej) a jedno divadlo poézie (DS Alterna z Rimavskej Soboty). Celkovo 86 súťažiacich. Prehliadka sa koná v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a s finančnou podporou Fondu pre podporu umenia. Sponzorsky knižnými darmi pre ocenených recitátorov a kolektívy prehliadku podporili vydavateľstvá Slovart, Tatran, Kalligram, MilaniuM, Spolok slovenských spisovateľov, Arkus, Q111, PT Marenčin, Slovenský spisovateľ, Perfekt, Verbarium a Artfórum.