Mesto schválilo dočasné užívanie pyrolýznej spaľovne na Graniari pre skúšobnú prevádzku. A to aj napriek množstvu roky trvajúcim petíciám a snahám obyvateľov tejto mestskej časti. Mesto však nemalo na výber. Investor totiž už disponoval kladnými a záväznými vyjadreniami Obvodného úradu životného prostredia i Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

„Mesto nemalo možnosť zamietnuť túto prevádzku. Stavba bola povolená Obvodným úradom životného prostredia, nie mestom, takže v rámci právnej istoty sa inak konať ani nedá,“ povedal po vydaní rozhodnutia vedúci Stavebného úradu mesta Stanislav Ferianc. Povolenie Obvodného úradu životného prostredia bolo pritom vydané ešte v roku 1991.

Mesto však teraz nariadilo prísne podmienky pre prevádzku a ak ich investor nesplní, svoje snahy o prevádzku už navždy ukončí: „Podstatou tohto rozhodnutia je, že na tri mesiace bude umožnené realizovať a zároveň monitorovať prevádzku a kontrolovať, či namerané údaje sú v súlade s normami. Mesto je účastníkom dohody medzi Roosveltovou nemocnicou, ako vlastníkom budovy a nájomcom, teda investorom. Ten sa zaviazal, že ak sa namerané hodnoty odchýlia od noriem, nebude sa po skončení skúšobnej prevádzky ďalej usilovať o prevádzkovanie spaľovne. Nazval by som to trikrát a dosť,“ povedal primátor Peter Gogola, ktorý ďalej uviedol, že súčasťou dohody je 16 podmienok, ktoré musí prevádzkovateľ – spoločnosť MEDIKA SK splniť.

Za najdôležitejšiu označil primátor sprevádzkovanie automatického monitorovacieho systému, ktorý bude nezávisle sledovať škodliviny, ktoré pri prevádzke spaľovne vznikajú. Online ich  bude sledovať Obvodný úrad životného prostredia. Certifikát o funkčnosti takéhoto systému musí investor predložiť ešte pred spustením skúšobnej prevádzky. „Podmienky sú naozaj prísne. Týkajú sa sledovania emisií, ale aj imisií, čiže sa budú vybrané miesta sledovať a vyhodnocovať. Po vyhodnotení skúšobnej prevádzky bude, alebo nebude povolená riadna prevádzka,“ doplnil Ferianc. Skúšobná prevádzka by po splnení všetkých podmienok mala trvať tri mesiace.

Boj proti spaľovni nad Nemocnicou F.D. Roosvelta trvá už od roku 1990. Spaľoval sa tu jednak biologický odpad z nemocnice, ale aj plastové látky obsahujúce polyvinylchlorid, pri ktorého spaľovaní vznikali karcinogénne a neurotoxické látky, čo mali potvrdiť aj vtedajšie rozbory. Mnohí obyvatelia Graniara spaľovni pripisovali svoje zdravotné problémy. V roku 2002 bola pri pôvodnej spaľovni postavená nová budova s novou technológiou, ktorá mala byť pre okolie nezávadná. V 2004 roku však bola prevádzka zastavená. O tri roky na to už spoločnosť MEDIKA SK predstavila svoj zámer na prevádzku spaľovne a jej využitie pre zdravotnícky odpad zvážaný z viacerých oblastí. To vtedy vyvolalo veľkú petičnú akciu. Spoločnosť MEDIKA SK so snahami na prevádzku spaľovne neprestala a medzičasom z Graniara stúpal dym viackrát v rámci skúšok.

Mnohí spaľovni vyčítajú najmä jej umiestnenie v centre obývanej zóny, čo do úvahy berie aj návrh nového územného plánu mesta, kde  je počítané s umiestnením spaľovne v inej lokalite. Konkrétne ide o umiestnenie v priestoroch bývalej cementárne.