Študentské domovy sa vyprázdňujú, študenti si svoje veci odnesú podľa prísnych hygienických pravidiel, ktoré vydal hlavný hygienik. Priestory internátov pripravujú na karanténne centrá.

Študentské domovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici by mali podľa krízového plánu v prípade potreby slúžiť ako karanténne centrá. Z toho dôvodu sa v týchto dňoch ubytovaní  študenti sťahujú a izby vyprázdňujú. Univerzita konzultovala postup pri odubytovávaní študentov s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici (RÚVZ).

„Naše odporúčania zahŕňajú celý proces odubytovávania  študentov od ich vstupu na internát- používanie rúška aj rukavíc, meranie teploty vstupujúcich študentov, overovanie si u každého, či nie sú v karanténe z dôvodu cestovateľskej anamnézy, alebo kontaktu s osobou s potvrdeným ochorením, až po ich opustenie objektu internátu. Je potrebné postupovať podľa jednotlivých internátov, ich blokov a poschodí. aby sa zabránilo kumulácii veľkého počtu osôb. Odporúčame odubytovávať maximálne 100 osôb denne na blok a časové rozdelenie na dopoludnie a odpoludnie. V priestorovo menších študentských domovoch s kapacitou 150- 200 lôžok odporúčame odubytovať len 50 – 70 osôb na deň a tiež časové rozdelenie na dopoludnie a odpoludnie,“ hovorí Katarína Slotová z Oddelenia hygieny detí a mládeže RÚVZ.

Dodáva, že pre zabezpečenie administratívnych prác odporúčajú zvoliť priestranný, vetrateľný priestor, napríklad vestibul, nie kanceláriu, zabezpečiť všetkých pracovníkov, ktorí budú komunikovať so študentami, osobnými ochrannými prostriedkami, ako aj vyčlenenie priestoru v internáte, kde by si študenti mohli niektoré veci na prechodnú dobu uschovať.