Oznamom o pripravovanom projektovom zámere Cyklotrasa BB-Šalková zverejnilo mesto svoj zámer zrealizovať výstavbu cyklotrasy, ktorá povedie z Partizánskej cesty cez priemyselný park až do Šalkovej. Navrhovaná trasa by mala čiastočne zaberať i niektoré pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve.

bicyklePo dobudovaní severného obchvatu rýchlostnej cesty R1 v úseku Banská Bystrica sa znemožnil výjazd cyklistov, peších a motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou do 60 km/h z mesta smerom na Brezno. Tento problém by mala vyriešiť plánovaná realizácia cyklistickej trasy, ktorú pripravuje mesto Banská Bystrica spolu s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, investorom stavby, a spoločnosťou Granvia a.s., realizátorom stavby.

Navrhovaná cyklotrasa by mala viesť od Partizánskej cesty až do Šalkovej, pričom prechádzať bude cez priemyselný park. Pri realizácii trasy sa počíta s využitím komunikácií vybudovaných pre priemyselný park, no v čo najväčšej miere by sa mala zužitkovať tiež existujúca trasa poľnej cesty s napojením na cestu v Šalkovej.

Plánovaná cyklistická trasa však bude prechádzať aj cez pozemky, ktoré sú doposiaľ v súkromnom vlastníctve osôb. Vlastníkov mesto písomne požiadalo o udelenie predbežného súhlasu, ktorým by dali povolenie k vedeniu cyklistickej trasy cez ich pozemky. Po vypracovaní komplexnej projektovej dokumentácie budú majitelia opätovne oslovení za účelom vysporiadania pozemkov. Mesto v ozname pripomína, že pripravovaná stavba bude slúžiť verejnosti a prispeje k skvalitneniu nemotorovej dopravy na území Banskej Bystrice. Z toho dôvodu vlastníkov pozemkov, ako aj obyvateľov Šalkovej žiada o aktívny prístup či spoluprácu pri realizovaní projektu.