Medializovaná problematika  stredovekého arzénového lomu medzi Tajovom a Kordíkmi (okres Banská Bystrica) vzbudila zvýšenú pozornosť nielen medzi obyvateľmi týchto obcí. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici eviduje viaceré otázky obyvateľov, na ktoré odpovedá touto tlačovou správou.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že RÚVZ nemá žiadne kompetencie nad vyťaženým lomom. Môže odpovedať len na otázky, týkajúce sa kvality pitnej vody, vody na kúpanie, čo sú kompetencie  RÚVZ upravené zákonom č.355/2007 Z.z.. Prípadné vylúhovanie arzénu do povrchových, či podzemných vôd spadá pod kompetencie príslušných úradov životného prostredia.

Obce Kordíky a Tajov sú zásobované pitnou vodou z verejných vodovodov, prevádzkovaných Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Prevádzkovateľ vodovodov je zodpovedný za kvalitu vody, aj za vykonávanie prevádzkovej kontroly a priebežne zasiela protokoly s výsledkami vyšetrení odobratých vzoriek na RÚVZ Banská Bystrica. RÚVZ vykonáva odbery a vyšetrenia vzoriek pitnej vody priamo u spotrebiteľa – na vodovodnom kohútiku podľa plánu odberov, vypracovaného pre každý rok v rámci  monitoringu.

Obyvatelia obcí Kordíky a Tajov sú na 100 percent zásobovaní z verejných vodovodov. Táto voda spĺňa požiadavky na kvalitu podľa nariadenia vlády SR č.496/2010 Z.z., ktorým  sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. „Voda z verejných vodovodov v týchto obciach spĺňa požiadavky podľa citovaného nariadenia aj obsahom arzénu. Vlani sme zistili koncentrácie arzénu v odobratých a vyšetrených vzorkách vody na úrovni <0,001 mg/l, čo znamená desaťnásobne nižšiu koncentráciu, ako požaduje uvedená legislatíva. Najvyššia medzná hodnota je stanovená  nariadením vlády na úrovni 0,01 mg/liter vody“, konštatuje vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia MUDr. Kvetoslava Koppová. Doplnila, že hlavnými cestami expozície ľudí arzénom sú ingescia (prehĺtanie, príjem potravinami a pitnou vodou, inhalácia znečisteným vzduchom, u detí aj jedenie pôdy). Zdravotné účinky sú závislé na druhu arzénovej zlúčeniny. Absorpcia arzénu kožou je zanedbateľná,  najviac arzénu sa viaže v horninách a k jeho vylúhovaniu môže dochádzať do vody a pôdy. Pri obvyklom krátkodobom kontakte horniny s kožou pri zberateľstve nie je predpoklad expozície arzénom, teda ani poškodenia zdravia.