Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja vo verejnej voľbe rozhodli, že staronovým kontrolórom BBSK bude Michal Kňažek. Podporilo ho 34 z 37 prítomných poslancov.

Hlavným kontrolórom Banskobystrického samosprávneho kraja bude aj ďalších šesť rokov Michal Kňažek. Vo štvrtok o tom rozhodli poslanci vo verejnej voľbe Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

Michala Kňažeka zvolili poslanci spomedzi pôvodne ôsmich kandidátov, traja z nich však svoju kandidatúru ešte pred rokovaním zastupiteľstva stiahli. Post hlavného kontrolóra kraja zastáva Kňažek už od roku 2008.

Medzi úlohy hlavného kontrolóra patrí kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja, ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj užíva podľa osobitných predpisov.

Ďalej kontrola príjmov a výdavkov samosprávneho kraja, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení samosprávneho kraja, kontrola plnenia uznesení a kontrola plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi.

Hlavný kontrolór zároveň riadi a zodpovedá za činnosť Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý má v súčasnosti jedenásť zamestnancov.