Súčasť programu prevencie ochorení srdca a ciev (NPPOCSC) zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva (MZ)  SR v roku 2011 je aj výcvik lekárov a stredného zdravotníckeho personálu, pracujúceho s tou kategóriou občanov, ktorí nie sú schopní bez pomoci spoločnosti zabezpečiť si základné sociálne podmienky, či sú úplne sociálne vylúčení v dôsledku straty bydliska, dlhodobej nezamestnanosti, či príslušnosti k určitej etnickej skupine. Na workshopoch v rámci tohto špeciálneho vzdelávacieho programu,  sa uskutočňujú práve v týchto dňoch, odovzdávajú odborníci zdravotníckym pracovníkom informácie a skúsenosti z práce  s marginalizovanou skupinou Rómov. Projekt ktorý, vznikol z dôvodu potreby vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, pracujúcich s týmito skupinami obyvateľstva, nadväzuje na Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity, ktorý realizujú jednotlivé RÚVZ na Slovensku. Hlavný riešiteľom je Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica, spoluriešiteľkými pracoviskami sú jednotlivé RÚVZ v okresoch Trebišov, Rimavská Sobota, Stará Ľubovňa, Bardejov, Košice, Humenné, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Michalovce, Poprad, Vranov nad Topľou. „Projekt je zameraný  na zvýšenie vedomostnej úrovne zdravotných sestier prípadne lekárov, ktorí pracujú v primárnej zdravotníckej starostlivosti a prichádzajú často do kontaktu s rómskou komunitou , ako lekári prvého kontaktu, pediatri a zdravotné sestry pracujúce na týchto ambulanciách. Má za úlohu poskytnúť informácie o zdravotnom stave Rómov z ohľadom na srdcovo cievne ochorenia, informovať o špecifických aspektoch vzdelávania tejto skupiny obyvateľstva, o životnom štýle zameranom na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Výraznejšia zmena v zdravotnom stave a životnom štýle cieľovej skupiny si vyžaduje dlhotrvajúce, sústavné a systematické zdravotno –  výchovné pôsobenie. Zdravotná výchova musí byť realizovaná zrozumiteľným a primeraným spôsobom vzhľadom na kultúrnu a vedomostnú úroveň znevýhodnenej komunity,“ zdôrazňuje  jedna zo spoluriešiteliek projektu Katarína Francisciová z Odboru  epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica.

Z výsledkov monitoringu,  uskutočneného v roku 2007 a 2008, do ktorého sa zapojilo 2014 Rómov vyplynulo, že rómska komunita sa vyznačuje nízkou vzdelanostnou úrovňou, nízkou zdravotnou a informačnou gramotnosťou a nízkym zdravotným uvedomením. To spolu s nízkym hygienickým štandardom má nepriaznivý vplyv na zdravotný stav tejto komunity. Jej hlavné zdravotné problémy sú vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia, problémy s chrbticou, ochorenia tráviacej sústavy a niektoré infekčné ochorenia. „Podľa skríningu realizovaného v rokoch 2007 a 2008, má vysoký systolický tlak krvi  27 percent mužov a 22percent žien. Hodnoty LDL cholesterolu, laicky zlý cholesterol, vyššia ako 3,4 mmol/l má až 26 percent rómskych mužov a štvrtina rómskych žien. Hladina HDL cholesterolu, laicky dobrý cholesterol, bola nižšia ako referenčná hodnota u 23 percent mužov a až 34 percent žien. Pri posudzovaní zdravotného stavu rómskej populácie je potrebné uvážiť špecifiká životného štýlu, ako sú striedanie bohatých a chudobných období, nárazový príjem vysoko kalorickej stravy, genotyp, nedostatok primeranej pohybovej aktivity oproti majoritnej populácii,“ uviedla k téme Francisciová.