Okrem prevádzky kaviarne a trávenia voľných chvíľ sa toho v letných mesiacoch v kultúrnom centre Záhrada veľa nedeje. Sem-tam sa objaví nejaký koncert, predstavenie alebo umelec na rezidencii, ktorý môže pokojne tvoriť.

Tento rok sa však začína nultý ročník festivalu zameraného na performance a performance art, ktorý sa uskutoční posledný augustový týždeň od 29.8. do 1.9. 2018.

Pojem „performance“, ktorý sa ako žánrové označenie čoraz častejšie vyskytuje práve pri nekonvenčných divadelných, tanečných či pohybových predstaveniach, akoby nahrádzal klasické, zaužívané a divákom či návštevníkom známe pomenovania akými sú „divadlo“ alebo „tanec“. Týmto diváci intuitívne rozumejú a majú od nich isté očakávania, vychádzajúc z konkrétnych dejinných a umeleckých kontextov.

Festival ponúkne niekoľko performancií, predstavení, zážitkových atrakcií a inštalácií slovenských aj zahraničných tvorcov, ktoré prioritne pracujú s tým, čo je v umeleckej tvorbe tým najsilnejším momentom, a to je práve moment zdieľania a intenzívneho vnímania. Deje sa tak počas predstavení, v ktorých môže proces „predvádzania“ splynúť s prežívaním. Ako performance tak môže byť vnímaná aj virtuálna realita, paradivadelná aktivita, rituál či každodenná činnosť.

Označiť nejakú aktivitu ako „performance“ však ešte neznamená, že je umelecká v bežnom zmysle slova. Špecifikom „performance“ sú práve presahy do každodennosti, presahy zo súkromnej, inštitucionalizovanej sféry do verejného priestoru, ktorý „performance“ nanovo rámcuje či legitimizuje v ňom isté činnosti a zámerné intervencie.

Aká je teda hranica medzi každodennosťou a umením? Kde sa nachádza „performance“, a ako „ju“ alebo „ho“ prekladať do zrozumiteľného jazyka? Ako a kde sa vytratili, alebo naopak, znovuzrodili tanec, hudba a divadlo, a aké funkcie plní virtuálna realita vo svete, v ktorom žijeme?

Zámerom festivalu je poukázať na umeleckú aktivitu a tvorbu, ktorá pracuje predovšetkým s našou vnímavosťou, prežívaním a zdieľaním momentu „tu a teraz”.

Viac informácií nájdete na stránke na www.zahradacnk.sk.