Prvý mesiac svojho jubilejného roku 2019 uzatvorí Stredoslovenské múzeum predstavením publikácie o výnimočnej osobnosti Banskej Bystrice, neúnavnom obhajcovi slovenského národa Štefanovi Moyzesovi. 

Kniha Štefan Moyzes – za života a v historickej pamäti bude slávnostne uvedená do života vo štvrtok 31. januára v Thurzovom dome. Kniha je zborníkom z konferencie, ktorú pri príležitosti 220. výročia narodenia Štefana Moyzesa usporiadalo Stredoslovenské múzeum (SSM) v roku 2017. Cieľom tejto medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú sa podarilo usporiadať vďaka neoceniteľnej spolupráci s Banskobystrickou diecézou, Katedrou histórie Filozofickej fakulty UMB a Spolkom banskobystrických historikov Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, bolo vykresliť autentický portrét Štefana Moyzesa. Človeka, ktorý svojimi vedomosťami, skúsenosťou a rozhľadom vo veľkej miere prispel k rozvoju slovenského národa a jeho povedomia.

„To, čo zdobilo solúnskych bratov pred tisíc rokmi – láska k bohu a blížnemu, prejavujúca sa v hlbokej viere, vysokej kultúre a pravej vzdelanosti, to zdobilo biskupa Moyzesa po celý jeho život až do smrti. Preto nielen cirkev a jej veriaci, ale aj iní slovenskí vzdelanci a kultúrni pracovníci v ňom vidia svoj vzor a nasledovaniahodný príklad,“ približuje mimoriadnu historickú osobnosť nášho mesta Mons. Marián Chovanec, šestnásty banskobystrický biskup.

Štefan Moyzes, prvý predseda Matice slovenskej, bol skutočným nositeľom cyrilo-metodskej tradície, ktorý spojil vieru s kultúrou a umením. Práve Banská Bystrica sa stala miestom, kde s pomocou rovnako zanietených spolupracovníkov zrealizoval viaceré svoje zámery. To sa odzrkadlilo na budovaní Banskobystrickej diecézy, na založení Matice slovenskej, ale aj na formovaní slovenského národného života. V roku 1862 dokázal Štefan Moyzes presadiť, že na gymnáziu v meste pod Urpínom sa mohli žiaci vzdelávať aj v slovenskom jazyku.

Viac o tomto výnimočnom človeku, ktorý vstúpil nielen do služieb cirkvi ale aj národa, sa dozviete vo štvrtok 31. januára v Thurzovom dome na slávnostnom uvedení knihy do života, spojenom s moderovanou diskusiou (17:00 h).

Zborník bol vydaný s finančnou podporou Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstva Banská Bystrica.