V Banskej Bystrici môže prísť v sobotu k volebným urnám až 66 494 oprávnených voličov. Vo voličských zoznamoch je ich pri tom v tejto chvíli zapísaných 64 337.

Voliť po Urpínom budú môcť samozrejme aj voliči z iných miest a obcí Slovenska, ktorí už vo svojich rukách majú voličské preukazy. Spomedzi Banskobystričanov má záujem voliť mimo miesta svojho trvalého pobytu 2157 ľudí, ktorí o vydanie preukazov mesto požiadali. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 261 občanov, od ktorých sa mestu vrátilo spolu 213 obálok. Tieto budú zaradené do príslušných okrskov a vhodené do týchto volených urien a následne započítané do volebných výsledkov.

V Banskej Bystrici sa bude voliť v 79 volebných okrskoch, v najväčšom okrsku č. 6 (Partizánska cesta 16) je zapísaných až 1 500 voličov a sú medzi nimi aj občania mesta bez trvalého pobytu, v najmenšom okrsku v miestnej časti Iliaš je zapísaných 218 voličov. Priemerný volebný okrsok má pod Urpínom 814 voličov. Do okrskových komisií politické strany delegovali celkom 1154 členov, čo je v priemere 15 členov jednej volebnej komisie. Spolu so zapisovateľmi bolo preškolených a pripravených celkom  1233 osôb, na príprave volieb však intenzívne pracuje aj ďalších zhruba 30 zamestnancov mesta Banská Bystrica.

Celkovo musela servisná skupina len pre Banskú Bystricu roztriediť a pripraviť zhruba 1,65 milióna kusov volebných lístkov, čo predstavuje zhruba 8 ton váhy.

V predčasných parlamentných voľbách vyberáme spomedzi 26 politických subjektov jeden lístok príslušnej strany, na ktorom môžeme pred vložením do obálky zakrúžkovať až štyri čísla poslancov, ktorým máme záujem dať naše preferenčné hlasy. Zakrúžkovať možno menej poslancov, ale nie viac, potom budú preferenčné hlasy z daného lístka neplatné, ale hlas strane sa započítava. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.