Celomestské podujatie, v rámci ktorého si môžu obyvatelia Banskej Bystrice vyčistiť a skrášliť okolie svojich domov, už tradične prichádza s jarným obdobím.

Účelom je najmä vyčistenie verejných priestranstiev, ako aj medziblokovej zelene na sídliskách od rôzneho komunálneho a rastlinného odpadu zhrabovaním. Súčasne i zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad rodinných domov.

Pri realizácii akcie „Za krajšie mesto“ sa počíta s aktívnym zapojením obyvateľov mesta a dobrovoľníkov. Podujatie odštartuje v piatok, 24. marca 2023, kedy vedenie mesta spolu so zamestnancami mestského úradu vyčistí park na Triede SNP od Námestia Slobody po Ulicu 29. augusta. Celomestské upratovanie je rozdelené do štyroch etáp:

I. etapa 24. -26. 3. 2023: Sásová, Rudlová

II. etapa 31. 3. – 2. 4. 2023: Centrum, Uhlisko, Karlovo, Belveder, Graniar, Majer

III. etapa 14. – 16. 4. 2023: Radvaň, Kráľová, Pršianska Terasa, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka, Šalková, Senica

IV. etapa 21. -23. 4. 2023: Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch

V konkrétnych termínoch mestský úrad zabezpečí pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít. Presné miesta sú zverejnené na webe mesta a aj na informačných plagátoch. Akciu organizačne zabezpečuje Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici (tel. č.: 048/4330 454, e-mail: separovanyzber@banskabystrica.sk).

V prípade potreby vývozu či premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, poskytnutia vriec na odpad počas trvania akcie (okrem nedele), môžu obyvatelia kontaktovať pracovníka mestského úradu na tel. č.: 0905 940 847.

Ak v uvedených termínoch nebude priaznivé počasie, určený bude náhradný termín, o čom bude samospráva informovať na webe mesta, ako i na sociálnych sieťach. Zároveň nebude realizované vylepovanie plagátov.

Mesto žiada obyvateľov, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov a stromov, ale zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu alebo čistenie chodníkov. Právo hospodárenia s vegetáciou rastúcou na verejných plochách vo vlastníctve alebo správe mesta, má len poverená odborná organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES). V prípade záujmu o technickú a odbornú poradenskú činnosť, bude možné kontaktovať organizáciu ZAaRES.