Quantcast

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB  v dňoch 6. až 15. júla 2011 organizuje pre žiakov základných škôl, vo veku 9 – 14 rokov, už V. ročník Detskej univerzity.

Poslaním Detskej univerzity je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole.

Na projekte Detskej univerzity sa podieľajú vysokoškolskí učitelia fakúlt UMB, odborným garantom projektu je PaedDr. Štefan Porubský, PhD (prorektor pre vzťahy s verejnosťou UMB) a záštitu nad celým projektom prevzali Dr. h. c. prof. Beata Kosová, CSc. (rektorka UMB v Banskej Bystrici), Ing. Vladimír Maňka (predseda BBSK) a Mgr. Peter Gogola (primátor Mesta Banská Bystrica).

Program Detskej univerzity 2011…

Študenti, rozdelení do farebne rozlíšených študijných skupín podľa veku, absolvujú 12 prednášok a 6 seminárov súvisiacich s prednáškami, z toho na získanie titulu je povinné zúčastniť sa na 10 prednáškach a 4 seminároch. Detská univerzita sa otvára v stredu 6.7.2011 imatrikuláciou nových študentov a prvými prednáškami a seminármi a končí v sobotu 16.7.2011 slávnostnou promóciou absolventov. V študijnom programe Detskej univerzity je zahrnutá aj športová Olympiáda. Doprava detí na výučbu je individuálna, úrazové poistenie a obed zabezpečuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na všetky zvedavé deti čakajú prednášky na témy:

– Žijú na Slovensku upíri?

– Množenie izbových kvetín, mäsožraviek a kaktusov.

– Je vydra riečna naozaj mokrým lúpežníkom?

– História počítačov, najmodernejšie počítače sveta – aká je ich budúcnosť?

– Lego, roboty a programovanie.

– Z čoho sa skladá náš svet?

– Ako komunikujeme mobilným telefónom.

– Prečo sa nám zdajú cudzie jazyky ťažké.

– Komunikujeme viac telom či slovami?

– Výroba, prezentácia a hra na ľudové hudobné nástroje.

– a mnohé ďalšie

Pre možnosť zúčastniť sa na Detskej univerzite, je každý záujemca povinný najneskôr do 5.6.2011 vyplniť, podpísať a doručiť záväznú prihlášku s dotazníkom a kópiou dokladu o úhrade poplatku 70 EUR (s DPH) na adresu uvedenú v prihláške, prípadne poslať zoskenované e-mailom na adresu magdalena.mikusova@umb.sk. Bližšie nformácie o priebehu a začatí Detskej univerzity 2011 môžete získať denne v čase od 9:00 do 12:00 na telefónnom čisle 048/446 6811 (Mgr. Mikušová) alebo na mobilnom čísle 0903 940 671.