Prispieť spolu s pracovníkmi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC – European Centre for Disease Control) ku vzniku užívateľsky prijateľného elektronického manuálu, ktorý umožní monitorovať a hodnotiť kvalitu hlásených dát o chorobách, bolo cieľom vzniku novej pracovnej skupiny pri ECDC.

Jej členovia – zástupcovia členských krajín EÚ, USA, ako aj pracovníci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ECDC sa v ostatných dňoch stretli v Budapešti, aby sa aktívne podieľali na tvorbe tohto manuálu. Medzi účastníkmi bol aj zástupkyňa SR MUDr. Jana Kerlik z Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. „Tvorba manuálu pre monitoring a hodnotenie kvality hlásených dát je jedným z projektov ECDC s cieľom kontinuálne zlepšiť porovnateľnosť dát hlásených zo surveillance systémov zameraných na epidemiologickú bdelosť krajín EÚ, EEA (Európsky hospodársky priestor) a EFTA (Európske združenie voľného obchodu) na úrovni EÚ. Porovnateľnosť dát európskej surveillance sa môže skvalitniť na niekoľkých úrovniach hlásiacieho procesu počnúc zberom dát v jednotlivých členských krajinách EÚ až po vytvorenie záverečných surveillance správ v rámci EÚ“, konštatovala k téme MUDr. Kerlik. Dodala, že manuál by mal obsahovať teoretické a praktické informácie, ktoré by mali byť používateľné pre všetky EÚ, EEA a EFTA krajiny na ďalšie skvalitnenie hlásenia dát.

Na budapeštianskom stretnutí tejto pracovnej skupiny predstavila Dr. Isabelle Devaux  z ECDC ako hlavná koordinátorka projektu, ktorého zadanie vyplýva z dlhodobej stratégie epidemiologickej bdelosti ECDC pre prenosné ochorenia. Zameraný je na redukciu, incidenciu (počet nových prípadov ochorenia za určitú dobu) a prevalenciu (demografický ukazovateľ vyjadrujúci pomer počtu chorých ľudí k počtu obyvateľov) prenosných ochorení v Európe poskytnutím relevantných dát, informácií a správ činiteľom s rozhodovacou právomocou. Informácie sa budú poskytovať aj vedúcim pracovníkom vo verejnom zdravotníctve na podporu činností, ktoré povedú k načasovanej prevencii a kontroly prenosných ochorení v Európe. Druhá časť stretnutia odborníkov v Budapešti sa venovala samotnému návrhu tvorby manuálu. Vytvorili sa dve pracovné skupiny, v ktorých sa diskutovalo o možnostiach ako nastaviť systém sledovania kvality hlásených dát a ako vykonávať hodnotenie kvality monitorovacieho systému. V závere si zúčastnení zadefinovali najbližšie plány a kroky k postupu práce v danej oblasti.

Prínosom stretnutia bola hlavne výmena informácií, týkajúcich sa tvorby manuálu a dohodnutie sa na spoluautorstve jeho vybraných kapitol, ktorý štandardnými metódami umožní monitorovať a hodnotiť kvalitu hlásených dát na úrovni jednotlivých krajín EÚ, EEA a EFTA. Banskobystrický RÚVZ BB, ako hlavný zodpovedný činiteľ v hlásení dát infekčných ochorení do európskych štruktúr, prispeje spoluautorstvom k tvorbe manuálu, ktorý by mal viesť k zníženiu incidencie a prevalencie prenosných ochorení“, konštatuje na záver MUDr. Kerlik.