Od začiatku apríla sa postupne na banskobystrických základných školách rozbehli zápisy detí. Budúci školáci musia byť prioritne zapísaní do školy v rámci svojej spádovej oblasti, v rámci školského obvodu. Zápis do inej školy je síce možný, ale len na základe výnimky riaditeľa.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, realizujú zápis detí do prvého ročníka s prihliadaním na spádový školský obvod. Dieťa mimo obvodu danej školy je možné zapísať až po predchádzajúcej výnimke riaditeľa školy. Prioritne sú však prijímané deti z daného obvodu. Výnimkou zo spádových oblastí je aj ZŠ Slobodného slovenského vysielača, ktorí prijíma žiakov na aj základe výberových talentových skúšok.

Prihlásiť dieťa do prvého ročníka základnej školy na základné vzdelávanie je povinnosťou zákonných zástupcov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa zákonní zástupcovia dopúšťajú priestupku v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. „Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného stanoviska príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,“ informuje mesto.

Termíny zápisov do mestských škôl

Základná škola  Termíny slávnostných zápisov 
ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5 9. – 10. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/
ZŠ s MŠ, Radvanská 1 10.  4. 2024 /10.00 – 18.00 h/
11.  4. 2024 /10.00 – 16.00 h/
ZŠ, Ďumbierska 17 16. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/
ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12 9.     4. 2024 /14.00 – 18.00 h/
10.  4. 2024 /14.00 – 17.00 h/
ZŠ, Golianova 8 8.  4. 2024 /13.00 – 18.00 h/
9.  4. 2024 /13.00 – 17.00 h/
ZŠ, Moskovská 2 9. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/
ZŠ, Pieninská 27 9. – 10. 4. 2024 /od 15.00 – 18.00 h/
ZŠ, Sitnianska 32 9.     4. 2024 /13.00 – 18.00 h/
10.  4. 2024 /14.00 – 17.00 h/
ZŠ, Spojová 14 16. – 17. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/
ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8 4. 4. 2024 /14.00 – 18.00 h/
ZŠ SNP, Trieda SNP 20 10. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/