K 5. máju je zatiaľ v 10 okresoch BBSK v pobytových zariadeniach sociálnych služieb 3955 klientov a  2343 zamestnancov. Najviac klientov – 992, je v okrese Banská Bystrica a najmenej 154, v okrese Poltár. Zariadenia postupne prebiehajú testovaním na COVID-19.

Jedná sa o všetka druhy zariadení, teda  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), miest,  ako aj súkromné zariadenia. S testovaním sa začalo 23.3. 2020. BBSK  má k dispozícii 8000 rýchlotestov, ktoré sa už využívajú  na testovanie zamestnancov i klientov.

Toto testovanie si zabezpečujú jednotlivé zariadenia v úzkej spolupráci s BBSK, ktorý zabezpečil na vykonanie testov zdravotné sestry aj do tých zariadení, kde tieto  ZS nepracujú. Okrem toho sa  uskutočňuje testovanie PCR metódou. „Toto testovanie vykonávajú mobilné jednotky  a to na MOM (mobilné odberové miesto), zriadené  pre potreby BBSK v spolupráci so SČK Banská Bystrica, Regionálnym úradom  verejného zdravotníctva  (RÚVZ) Banská Bystrica  a mestom Banská Bystrica. Rýchlotestami sa vyšetrilo k včerajšiemu dňu 824 zamestnancov a 171 klientov. Všetky výsledky boli negatívne. PCR metódou (real time PCR s reverznou transkripciou) vyšetrili odborníci 271 zamestnancov, z ktorých 3 poli pozitívni (dvaja z DSS v Revúcej a jeden v DSS Rimavská  Sobota). Všetci 171 klienti , vyšetrení  touto  metódou, boli negatívni,“ uviedla vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica Mária Avdičová, zároveň aj členka medicínskeho konzília zriadeného vládou SR. S testovaním sa systematicky pokračuje.

PCR je molekulárna metóda, ktorá je vysoko špecifická a citlivá. Používaný test sa zameriava na prítomnosť ribonukleovej kyseliny vírusu, pričom cielene deteguje unikátne gény práve SARS-CoV-2 vírusu, ktorý spôsobil pandémiu. Rýchlotesty sú založené na dôkaze protilátok testované z kvapky krvi, ktoré určia, či sa u testovaného  jedná o osobu  s akútne prebiehajúcou infekciou, o osobu, ktorá prekonala  infekciu COVID 19, alebo sa s touto infekciou nikdy nestretla.