Štatistický úrad Slovenskej republiky dnes zverejnil prehľad vekového zloženia obyvateľstva Banskobystrického kraja ku koncu minulého roka. Spolu s ním výskum priniesol viacero zaujímavých čísel.

K poslednému dňu roka 2009 žilo na strednom Slovensku 1 350 688 obyvateľov, z nich 653 186 pripadalo na Banskobystrický kraj. Konkrétne v okrese Banská Bystrica žilo k tomuto dňu 110 979 obyvateľov, z čoho bolo 52 759 mužov a 58 220 žien.

Priemerný vek obyvateľstva Banskobystrického kraja k 31.12.2009 bol 39,11 roka. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol priemerný vek obyvateľstva o 0,26 roka. Priemerný vek žien v Banskobystrickom kraji k 31.12.2009 bol 40,76 roka, u mužov to bolo 37,33 roka.

Index starnutia dosiahol hodnotu 148,39. V porovnaní s rokom 2008 došlo k rastu indexu o 4,76.

V roku 2009 podľa tohto indexu pripadalo na 100 obyvateľov kraja vo veku 0 – 14 rokov 86,83 obyvateľov vo veku 65 rokov a viac. Index starnutia má neustále stúpajúci charakter (od roku 2001 stúpol o vyše 20 bodov), pričom sú v ňom výrazné rozdiely medzi mužmi a ženami. V ženskej časti populácie kraja prevláda od roku 2006 poproduktívna zložka nad predproduktívnou. V roku 2

009 na 100 dievčat pripadalo 113,05 žien v poproduktívnom veku, naopak na 100 chlapcov pripadalo iba 61,84 mužov v poproduktívnom veku.

K 31.12.2009 žilo v Banskobystrickom kraji 96 724 obyvateľov v predproduktívnom veku (0 – 14 r.), 412 933 obyvateľov v produktívnom veku (15 – 59M/54 Ž) a 143 529 obyvateľov v poproduktívnom veku (60+M/55+Ž). Štruktúra obyvateľstva v relatívnom vyjadrení je nasledovná: 14,81 % predproduktívny vek, 63,22 % produktívny vek a 21,97 % poproduktívny vek. V porovnaní s rokom 2008 nastal pokles počtu obyvateľov v predproduktívnom veku a vzrástol počet obyvateľov v poproduktívnom veku.

Podľa indexu ekonomického zaťaženia, ktorý údáva pomer medzi ekonomicky aktívnou a ekonomicky neaktívnou zložkou obyvateľstva pripadalo v roku 2009 v Banskobystrickom kraji na 100 obyvateľov v produktívnom veku 38,25 závislých osôb (v predproduktívnom a poproduktívnom veku).

Z hľadiska okresného porovnania v rámci kraja boli najvyšší priemerný vek obyvateľstva a najvyššia hodnota indexu starnutia v roku 2009 v okrese Banská Bystrica (39,92 r.). Zároveň bol v tomto okrese najnižší podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva na populácii okresu. Najvyšší podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku bol v okrese Detva. Najnižší priemerný vek obyvateľstva bol v okrese Revúca (37,41 r.) a najvyšší podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva v okrese Rimavská Sobota.

Len pre zaujímavosť dodáme, že k 31. 12. 2009 mala Slovenská republika celkom 5 424 925 obyvateľov, z toho 2 636 938 mužov a 2 787 987 žien. K 30. júnu 2010 tento počet vzrástol už na 5 429 763 obyvateľov.