Triedený zber odpadov prebieha na území mesta Banská Bystrica už od roku 1993 a je efektívnym prostriedkom v boji proti znečisťovaniu životného prostredia. Vďaka zavedeniu triedenia dreva, odevov a kovov v roku 2012 sa výrazne podarilo znížiť objem odpadov na  Regionálnej skládke Škradno – Šalková.

kontajnerK zvýšeniu zberu triedených odpadov výrazne prispel projekt Zavedenie separovaného zberu kovov a biologicky rozložiteľného odpadu z domácností na území mesta Banská Bystrica z roku 2010. V rámci neho bolo na území mesta rozmiestnených 800 ks kontajnerov na biologicky rozložiteľné odpady (BRO) a na kovy a každej domácnostiam v rodinných domoch bolo spolu pridelených 4000 ks 240 l nádob na BRO.

Dôležitými komoditami triedeného odpadu sú aj papier, plasty, sklo a kovy. Množstvo vyzbieraných kovov medziročne narastá, avšak z dôvodu vyberania kovov z kontajnerov a zapĺňania prázdnej kapacity kontajnerov ostatným odpadom, len nevýrazne. Z tohto dôvodu vyzývame obyvateľov nášho mesta k využívaniu kontajnerov podľa príslušného farebného a písomného označenia v zmysle VZN mesta Banská Bystrica č. 12/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO,“ povedal  Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a verejných priestranstiev.

odpadybb

Množstvo rôznorodého odpadu v nádobách na separovaný zber výrazne znižuje efektivitu systému triedenia odpadov. Z tohto dôvodu apeluje mesto Banská Bystrica na svojich obyvateľov, aby umiestňovali do nádob na triedený zber stlačený odpad, a tým šetrili kapacitu nádob. Dôležité je aj dodržiavanie pokynov a piktogramov na jednotlivých nádobách. Len spoločným úsilím a zodpovedným prístupom je možné chrániť životné prostredie a vedome znižovať množstvo komunálneho odpadu.