Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. získal štatút sociálneho podniku  Ide o ďalší sociálny podnik, ktorého prioritou je poskytovanie spoločensky prospešných služieb vo verejnom záujme s cieľom vytvárať vhodné podmienky pre znevýhodnené a zraniteľné osoby a umožniť im získavať pracovné zručnosti a reálne pracovné skúsenosti prepojené s aktivitami zameranými na osobnostný rozvoj.

Ide o neziskovú organizáciu zriadenú mestom Banská Bystrica, ktorá od  roku 2012 realizuje aktivity zamerané na dočasné podporované zamestnávanie najmä pre marginalizované skupiny obyvateľov a zdravotne postihnutých z  Banskej Bystrice.

Podľa štatistík organizácie, podnik medzitrhu práce každoročne poskytuje intervencie v prospech začleňovania na trh práce pre 40 až 80 klientov, ktorí dostanú príležitosť na zapracovanie priamo v praxi počas dohodnutej doby, a to v rámci zákonných opatrení podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. a zákona NR SR č. 417/2013 Z.z.

„Za posledné dva roky sa zo 100  klientov, ktorí vykonávali verejnoprospešnú činnosť v podniku,  podarilo uplatniť na trhu práce celkom 43 nezamestnaným. Podnik dosiahol 43-percentnú úspešnosť pri umiestňovaní uchádzačov o zamestnanie na otvorenom trhu práce,“ hovorí riaditeľka podniku medzitrhu práce Milena Maková a dodáva, že „okrem vytvárania a poskytovania príležitostí znevýhodneným a zraniteľným osobám zamestnať sa a získavať pracovné návyky v zriadenom Centre praktického výcviku, je naším cieľom aj prispievať k rozvoju ich pozitívneho sociálneho vnímania a zamedziť proces vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti“.

Prax získajú v sezónnych prácach

Podľa riaditeľky poskytuje nezisková organizácia individuálne, ale aj skupinové sociálne a kariérové poradenstvo a realizuje tréningy s cieľom dosiahnuť rozvoj osobnosti a aktivizáciu s cieľom získavať a rozvíjať základné sociálne a kľúčové zručnosti a zvýšiť motiváciu k proaktívnemu prístupu pri  hľadaní zamestnania.

Znevýhodnené a zraniteľné osoby majú možnosť v podniku získavať pracovné zručnosti v sezónnych prácach. „Som veľmi rád, že v našom meste funguje takáto organizácia a samospráva jej činnosť podporuje. Okrem toho, že ľuďom, ktorí majú problém nájsť si prácu, pomáha začleniť sa, je veľmi nápomocná aj pre mesto. Či už je to natieranie zábradlí, úprava okolia alebo čistenie a posýpanie chodníkov v zime. V dnešnej dobe je veľký problém s nedostatkom pracovnej sily, a preto činnosť Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých považujem za veľkú výhodu, najmä v krízových situáciách ako je napríklad poľadovica či silné sneženie,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Podnik, ktorý robí Bystricu krajšou

V letnej sezóne podnik zabezpečuje údržbu verejnej zelene, a to najmä kosenie a hrabanie pokosenej trávy a opadnutého lístia v určených lokalitách mesta Banská Bystrica. Zároveň však poskytuje služby v oblasti drobných stavebných prác, a to najmä kladenie zámkovej dlažby, čistenie žľabov a rigolov a obnova povrchovej úpravy dopravných zariadení – zábradlí, ktoré sú v majetku mesta Banská Bystrica. Taktiež podnik poskytuje ručné zametanie verejných priestranstiev. V zimnej sezóne ide najmä o vykonávanie zimnej údržby (ručné  a strojové odpratávanie snehu, rozbíjanie ľadu a posyp soľou) v rôznych lokalitách mesta Banská Bystrica.

Služby sociálneho podniku môžu využívať aj samotní občania, napríklad na pokosenie trávnikov, orezávanie stromov či natretie plotov prostredníctvom servisných poukážok, ktoré sú z časti dotované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.