Vzhľadom na opätovný narastajúci počet ochorení na COVID-19 sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici rozhodol zvýšiť počet kontrol zameraných na dodržiavanie platných opatrení. Cieľom tejto aktivity má byť prevencia proti ďalším prípadom ochorenia, ktoré by mohli výrazne zaťažiť zdravotnícky personál.

Pracovníci oddelenia hygieny výživy a hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ BB vykonávajú prakticky denne kontroly dodržiavania opatrení v zariadeniach spoločného stravovania, tiež kontroly v predajniach potravín, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, ubytovacích zariadeniach, fitness centrách a pod. V prípade plánovaných hromadných podujatí (svadby, kary, kultúrne podujatia a akcie, usporadúvané v jednotlivých obciach regiónu, spojené s konzumáciou pokrmov a nápojov, športové podujatia, konferencie, schôdze a pod.) tiež poskytujú konzultácie ich organizátorom.

Pomáhajú sa im tak zorientovať v opatreniach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z vyhlášok ÚVZ SR. Vysvetľujú účel nastavených opatrení a nevyhnutnosť ich dodržiavania. Vo vzťahu v aktuálnemu stupňu COVID AUTOMATU sa otázky najčastejšie týkajú možnej kapacity účastníkov podujatia, nastavenia režimu kompletne zaočkovaní/OTP/základ, povinnosti uchovávať kontakty, prekrytia horných dýchacích ciest, či podmienok pre podávanie pokrmov a nápojov.

Žiaľ, stretávajú sa aj s nepochopením a neochotou akceptovať požiadavky vyhlášok (netýka sa to len prevádzkovateľov zariadení, či organizátorov akcií, ale častokrát samotných zákazníkov, či účastníkov podujatí). V preukázaných prípadoch porušenia opatrení pristupuje RÚVZ BB k uloženiu sankcií za priestupok (fyzická osoba), alebo správny delikt (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba). Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu budú kontroly (aj opakované) vykonávané oveľa intenzívnejšie.

Prioritným záujmom vykonávaných kontrol nie je „rozdávanie pokút“, ale ochrana zdravia obyvateľov, či návštevníkov našej krajiny. Úrad preto vyzýva všetkých, aby sa správali rozumne a zodpovedne a nastavené opatrenia tak nechápali ako obmedzovanie slobody, ale ako pomôcku ochrany zdravia nielen svojho života, ale aj svojich blízkych i ostatných ľudí. V 38. kalendárnom týždni bolo vykonaných 45 kontrol (prevažne v okrese Brezno, ktorý bol podľa COVID AUTOMATU v I. stupni ohrozenia). Kontroly boli zamerané najmä na nastavenie a dodržiavanie zvoleného režimu, ako aj na prekrytie horných dýchacích ciest.