Po úspešných unikátoch ako CFA University Affilation Program; možnosti získať dvojitý diplom v spolupráci s univerzitami vo Francúzsku či rozvoj stratégie service learning, prináša UMB pre študentov a študentky ďalšiu novinku. Je ňou jedinečný študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce.

Ide o prvý študijný program takéhoto druhu nielen na Slovensku, ale celkovo v krajinách V4. Ekonomická fakulta (EF) a Pedagogická fakulta (PF) dali hlavy dokopy a pripravili spoločný študijný program v bakalárskom stupni štúdia. Tým vytvorili skvelú možnosť pre záujemcov o štúdium, ktorí by chceli pracovať s deťmi a mladými ľuďmi, seniormi, rodinami, komunitami v rámci verejného, podnikateľského aj tretieho sektora a medzinárodných inštitúcií v ekonomickej a sociálnej oblasti.

Absolvent/ka získa kvalifikáciu v dvoch odboroch

„Na Ekonomickej fakulte majú študenti a študentky možnosť na odbore verejná ekonomika a služby študovať predmety spojené so sociálnou politikou, sociálnym podnikaním a jeho manažmentom či s riadením verejných služieb, kam patria aj sociálne služby. Chýba im však odbornosť sociálneho pracovníka,“ uvádza Mária Murray Svidroňová, pedagogička na EF UMB.

Alžbeta Brozmanová Gregorová z Pedagogickej fakulty dopĺňa: „U nás zase na odbore sociálna práca študenti a študentky získavajú poznatky spojené so sociálnou prácou, majú zručnosti v práci s rôznymi typmi klientov, ale chýbajú im ekonomické a manažérske zručnosti. Bolo preto logické skombinovať predmety z oboch fakúlt a priniesť to, čo zamestnávatelia požadujú najviac.“

Navyše, v pripravovanom zákone o sociálnej ekonomike by mali byť definované aj požiadavky na riaditeľa sociálneho zariadenia, nový študijný program reflektuje na tieto podmienky a pripraví absolventov a absolventky pre potreby praxe. Získajú tak kvalifikáciu v oboch odboroch: 6252 Verejná ekonomika a služby a 7761 Sociálna práca. Po ukončení štúdia môžu pokračovať v rámci oboch odborov, pripravujeme však aj nadväzný študijný program v druhom stupni štúdia.

Na študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce je možné podávať prihlášky až do 30. apríla 2018. Neváhajte a podajte prihlášku už dnes.