Udelenie titulu sa uskutoční na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UMB a Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UMB vo štvrtok 27. apríla o 14.00 hod, v priestoroch auly Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.

Profesor Jaroslav Smítal od roku 1993 pôsobí na Sliezskej univerzite v Opave. Od začiatku sa intenzívne venoval jej rozvoju ako riaditeľ jej Matematického ústavu či ako prorektor pre vedu. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa ústavu. Do roku 1989 Jaroslav Smítal nemohol pôsobiť v žiadnej významnejšej funkcii. Odvtedy ich však zastával a zastáva celý rad. Spomeňme aspoň, že v deväťdesiatych rokoch bol podpredsedom Akreditačnej komisie na Slovensku a jej členom v Česku.

V súčasnosti je členom pracovnej skupiny slovenskej Akreditačnej komisie. Bol tiež hosťujúcim profesorom na univerzitách v Kanade (University of Waterloo), v USA (University of California, Santa Barbara a viackrát na University of Massachusettts, Amherst), v Taliansku (viackrát na University of Milan) a v Španielsku (Universitat Autonoma de Barcelona). Od roku 1995 je členom Učenej spoločnosti Českej republiky.

Typické pre Jaroslava Smítala bolo a je, že sa vo vedeckej práci neizoluje, ale systematicky a cieľavedome k nej vedie aj svojich študentov. Je tvorcom česko-slovenskej školy diskrétnych dynamických systémov. V roku 1981 založil v Bratislave vedecký seminár z dynamických systémov, ktorý sa potom spolu s ním presťahoval do Opavy. Práve systematická práca v týchto seminároch, ich stimulujúca atmosféra, aktuálny obsah a vysoká vedecká úroveň garantovaná osobnosťou Jaroslava Smítala odvtedy formujú mladých nadšencov vedy. Väčšina českých a slovenských matematikov pracujúcich v diskrétnej dynamike sú jeho žiaci alebo žiaci jeho žiakov.

Významné pracovisko Smítalovej česko-slovenskej školy dynamických systémov je na Fakulte prírodných vied UMB, kde pracuje jeho žiak Ľubomír Snoha, ktorý tu podľa Smítalovho vzoru založil vedecký seminár z dynamických systémov. Skupina pracovníkov Katedry matematiky FPV UMB vedecky pracujúcich v teórii dynamických systémov sa vždy tešila plnej podpore profesora Smítala. Ich spolupráca je mnohostranná, od vzájomnej vedeckej inšpirácie cez pracovné návštevy až po spoločné organizovanie Česko-slovenských workshopov z dynamických systémov.

Jaroslav Smítal je výnimočná osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj matematiky na Univerzite Mateja Bela. Je tvorcom medzinárodne uznávanej česko–slovenskej školy diskrétnych dynamických systémov. Udelenie titulu „doctor honoris causa“  je zaslúženým ocenením jeho práce a je poctou aj pre Univerzitu Mateja Bela.