Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) nadviazalo spoluprácu s Mestom Banská Bystrica s cieľom prípravy projektu na vytvorenie regionálneho kreatívneho centra v Banskej Bystrici, ktoré by malo podporiť zamestnanosť v regióne.

Podobne ako v iných slovenských regiónoch, aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji vznikla v rámci podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu iniciatíva zameraná na prípravu projektu regionálneho kreatívneho centra, ktorý bude žiadať prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 v rámci prioritnej osi 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu.

Kreatívne centrá budú mať za úlohu vytvárať v slovenských samosprávnych krajoch priaznivé prostredie na rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podporu netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, ako aj podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Zo sumy vyčlenenej na realizáciu projektu bystrického kreatívneho centra bude maximálne polovica určená na infraštruktúru – rekonštrukciu budovy a obstaranie technológií, a zvyšok na tzv. mäkké aktivity – prevádzku budovy a zabezpečenie služieb a aktivít kreatívneho centra na obdobie piatich rokov.

 

O spolupráci s Mestom Banská Bystrica začal ÚĽUV rokovať v októbri minulého roku. 14. decembra 2017 bolo podpísané medzi ÚĽUV-om a Mestom Banská Bystrica memorandum o spolupráci. Obe strany sa v ňom dohodli na rozdelení práv a povinností pri príprave a prevádzke budúceho Kreatívneho centra v Banskej Bystrici a zaviazali sa spolupracovať pri príprave štúdie uskutočniteľnosti a projektového zámeru a následne aj na príprave a predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

V zmysle memoranda ÚĽUV ako hlavný partner zodpovedný za obsah projektu bude mať na starosti programy realizované v Kreatívnom centre v Banskej Bystrici a ich obsahovú náplň, pričom spolupracovať bude aj s ďalšími subjektmi. Úlohou mesta bude zabezpečiť infraštruktúru nevyhnutnú na zriadenie a prevádzku Kreatívneho centra v Banskej Bystrici, ktoré bude sídliť v objekte bývalej Základnej školy na Magurskej ulici. Mesto zabezpečí technické, priestorové a prevádzkové podmienky vhodné na realizáciu programov.

Dôležitou súčasťou štúdie budú programy vypracované pre vybrané odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ako sú schválené v klasifikácii PO3 IROP. ÚĽUV sa rozhodol osloviť ako garantov profesionálne organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré majú s prípravou podobných programov skúsenosti. Momentálne sú kľúčovými partnermi Audiovizuálny fond pre odvetvie audiovízie, Fond na podporu umenia pre odvetvie scénického a vizuálneho umenia, Múzeum Slovenského národného povstania pre multimediálne prezentácie a ÚĽUV pre odvetvie tradičných remesiel a dizajnu orientovaného na tradičné remeslá. Ich spoločnou úlohou je identifikovať potreby a potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu v regióne a na základe toho vytvoriť návrhy služieb a programov, ktoré budú reflektovať špecifiká a požiadavky regiónu.

„Vzhľadom na časovú tieseň sme sa rozhodli nadviazať na výstupy predošlých pracovných skupín a spolupracovať so skúsenými inštitúciami. Nechceme však, aby o regionálnom kreatívnom centre rozhodovali bratislavské organizácie bez účasti domácich aktérov. Preto očakávame od garantov pre jednotlivé odvetvia, že budú komunikovať s miestnymi kľúčovými hráčmi z oblasti verejnej aj nezávislej kultúry a verifikovať s nimi svoje programy tak, aby reflektovali potreby regiónu. Ich pripomienky sú momentálne pre nás najdôležitejšie,“ povedala generálna riaditeľka ÚĽUV-u Dana Kľučárová.