Ulica pomenovaná po jednom z najvýznamnejších slovenských jazykovedcov je na okraji mesta, v časti Uľanka.

Ulica Jozefa Mistríka sa nachádza v Uľanke. Je odbočkou z Uľanskej cesty, tvorí ju pár rodinných domov a potraviny. Jej obyvateľom občas znepríjemňujú pokojné večery naokolo chodiace vlaky – táto ulica je totiž poblíž železničnej trate Banská Bystrica – Vrútky.  Medzi výhodu tejto ulice patrí nádherná príroda, ktorú majú všetci jej obyvatelia prakticky za domom.

Jozef Mistrík bol slovenský jazykovedec, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg a súdny grafológ. Venoval sa hlavne štylistike a morfológii. Ťažiskom jeho vedeckovýskumnej činnosti boli najmä oblasti štylistiky, poetiky, matematickej jazykovedy, gramatiky, grafológie a rétoriky, z ktorých vydal početné monografie a štúdie.

Bol vedúcim editorom a spoluautorom Encyklopédie jazykovedy (1993), publikoval takmer 250 vedeckých štúdií a článkov v slovenských i zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch. V rámci uvedených odborov pripravil niekoľko desiatok učebníc a príručiek. V diele Štylistika (7. vydaní v rokoch 1961 – 1985) položil teoretické základy štylistiky.

Bol členom vedeckých spoločností doma i v zahraničí, predsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti, kde založil zborník Zápisník slovenského jazykovedca, ktorý vychádza doteraz. Venoval sa aj jazyku hluchonemých a bol tiež redaktor zborníkov Studia Academica Slovaca.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.