Regionálna televízia TV13, na prevádzku ktorej prispieval kraj, prišla o vysielaciu licenciu a zamestnanci dostali výpovede.

Televízna spoločnosť BBSK, ktorá prevádzkovala regionálnu televíziu TV13, prišla o vysielaciu licenciu. Odňatie licencie je vyvrcholením procesu,  o ktorom BBonline.sk informoval už v novembri. Zmena vlastníckych štruktúr bez vedomia Rady pre vysielanie a retransmisiu viedla k zániku TV13.  „Dňa 16. marca 2011 Rada obdržala informáciu Najvyššieho súdu, že voči rozhodnutiu č. T/208/ROL/10/2010 neeviduje podanie opravného prostriedku. Na základe tejto skutočnosti rozhodnutie o odňatí licencie č. T/208 nadobudlo právoplatnosť dňa 9. marca 2011. Týmto dňom bol držiteľ licencie č. T/208 povinný ukončiť vysielanie televíznej programovej služby TV 13. Listom zo dňa 16.03.2011 bola spoločnosť Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica požiadaná o vrátenie licencie č. T/208,“ informoval nás Miroslav Lukáč z Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Koniec televízie potvrdil aj jej výkonný riaditeľ Vladimír Holub. „My, zamestnanci, sme dostali výpovede. Takéto médium sa nedá udržať  bez finančnej podpory, z reklamy je ťažko vyžiť,“ povedal Holub a s otázkami o budúcnosti televízie nás odkázal na kraj.

„Banskobystrický samosprávny kraj zastavil platby pre TV13 už v januári,“ informoval BBonline.sk Peter Hajnala z Kancelárie predsedu BBSK. Dôvodom, prečo kraj vycúval z projektu regionálnej televízie mali byť chýbajúce finančné prostriedky. „Bol to zaujímavý projekt, ale v súčasnej dobe, kedy chýbajú financie vo viacerých sektoroch, finančne neudržateľný,“ povedal Hajnala a dodáva: „Pôvodný plán bol, že sa TV13 integruje do vysielacích štruktúr káblových spoločností, ale to sa nerealizovalo. Sledovanosť bola nízka a odstavením analógového vysielania prišla spoločnosť o možnosť ďalšieho prístupu k domácnostiam. Aj toto bol jeden z dôvodov odstúpenia BBSK.“ Kraj v najbližšej budúcnosti neplánuje prevádzku vlastnej televízie, k informovaniu občanov bude naďalej využívať  vlastný mesačník “Náš kraj”.

Jedinou regionálnou televíziou, ktorú si v súčasnosti môžu Banskobystričania zapnúť, je mestská TV Hronka, ktorú môžu sledovať iba abonenti UPC v Banskej Bystrici a Zvolene.