V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Sásová a Rudlová Tomáš Štrba.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Od svojho zvolenia sa snažím presadzovať hodnoty demokratickej spoločnosti a mieru väčšej možnosti účasti občanov na verejnom živote. Spolu s mojimi kolegami z klubu Banskobystrickej alternatívy sa aktívne zapájame do projektov, ktoré pomáhajú toto zlepšiť. Či už je to na celomestskej úrovni podporou participatívneho rozpočtu, kde sa nám v roku 2018 podarilo navýšiť sumu na  40 000 €, alebo na úrovni Výborov mestských častí (ďalej len VMČ). Vo VMČ Rudlová-Sásová som zaviedol systém, vďaka ktorému môže po dotáciu požiadať ktorákoľvek aktívna skupina občanov Rudlovej-Sásovej a tak zlepšiť stav vo svojom okolí.

Okrem toho sa aktívne zaujímam o dianie okolo komunitných center. Náš poslanecký klub k tomu usporiadal dialog, na ktorom sa nám okrem mesta Banská Bystrica podarilo dostať osobnosti z komunitných centier. Debata bola veľmi užitočná. Komunitné centrum v Rudlovej-Sásovej je naštartované dobre, stretáva sa tam množstvo ľudí, ktorí majú záujem o dianie okolo seba – a to je dobrá správa. V rámci VMČ som presadzoval aj podporu komunít, ktoré zveľaďovali svoje okolie budovaním detských ihrísk pre deti (Pink park, Adler park). Okrem toho som predsedom združenia Spoločenstvo Rudlová-Sásová, ktoré so svojimi členmi-partnermi (Domka, Laura, Saleziáni a Saleziánky, Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásova a aj občianskými radami) pravidelne pripravuje kultúrne podujatia ako sú Mikuláš, Deň detí, Máj Zelený, Pastierske Vianoce… Snažím sa stretávať aj s inými aktívnymi skupinami či jednotlivcami, ktorí vyvíjaju aktivitu v Sásovej. Sám som ako dobrovoľník aktívny v rámci saleziánskeho strediska v Sásovej. Som členom tímu Orientačných dní – preventívne program pre školy. Vo VMČ sa pravidelne venujem problematike opravy komunikácii alebo detských ihrísk. Prostredníctvom OZ Spoločenstvo Rudlová-Sásová a VMČ sa nám podarilo zrealizovať opravu schodov medzi Rudlovou a starou Sásovou.

Okrem týchto aktivít som členom viacerých komisií MsZ, kde sa snažím spolu so svojimi kolegami z BBA presadzovať opatrenia, ktoré zlepšia život v meste. Podporujeme snahu sprehľadniť mestské dotácie a vytvoriť dotačný systém, ktorý bude hodný 21. Storočia, napríklad možnosť podávať žiadosti prostredníctvom online formulára. Toto vo VMČ Rudlová-Sásová máme. Inicioval som aj udelenie čestného občianstva doktorovi Silvestrovi Krčmérymu in memoriam, ktorý je akousi zástavou boja za slobodu, pravdu a spravodlivosť.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Keďže som poslancom tri roky (prvé volebné obdobie), nemám skúsenosť s predchádzajúcimi primátormi a teda je mi ťažko porovnávať. Oceňujem snahu naštartovať investičné projekty do zanedbaných školských objektov. Toto s kolegami kvitujeme. Nemáme problém podporiť dobré a rozumné návrhy, veď rovnako sme podporili aj vstup Banskej Bystrice do kreatívneho priemyslu – čo bola jedna z najzmysluplnejších diskusií v MsZ. Naproti tomu diskusia k autobusovej stanici, kde bolo znemožnené vystúpiť neposlancovi – poprednému odborníkovi ma veľmi zarmútila, veď sme odmietli vypočuť názor relevantných odborníkov. Pán primátor robí vo vzťahu k väčšinovému klubu politiku “hrubých čiar”, čo nepovažujem za dobré a vývoj na Slovensku po 89 roku to potvrdzuje. Naproti tomu vo vzťahu k BBA je veľmi kritický. Názor si vypočuje a tu to často končí…

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo Vašom volebnom obvode?

Všetky problémy súvisia s kvalitou života v mestskej časti. V Rudlovej- Sásovej máme problém so stacionárnou dopravou – parkovaním, avšak tento problém sa nevyrieši vybudovaním parkovacieho miesta na každom dostupnom mieste – a asi to ani nie je správne. Sú tu aj iné požiadavky na verejný priestor – detské ihriská, športoviská, zeleň, kvalitné pešie komunikácie… Tento problém je však zo dňa na deň vypuklejší a v blízkej budúcnosti si bude vyžadovať pozornosť a aj zodpovedné riešenie. Či už to bude kombináciou kvalitnejšej verejnej dopravy, rezidenčného parkovania a samotného budovania parkovacích domov a miest, je otázkou.

Na druhej strane musím povedať, že v Sásovej stúpa záujem o verejné veci a participáciu občanov na verejnom živote. Príklady som uviedol vyššie. Toto pozorujem odvtedy, čo som sa pred 7 rokmi stal členom Občianskej rady. Za obdobie, čo som poslancom, to môžem len potvrdiť. Občianska participácia je cestou ako efektívnejšie riešiť problémy vo volebnom obvode, pretože väčšina problémov nie je čiernobiela a v súčinnosti s občanmi je možné dosiahnuť efektívny posun.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Chcem naďalej podporovať aktívne mieste komunity, komunitné centrá a aktívnu účasť ľudí na verejnom živote. Či už prostredníctvom participatívneho rozpočtu, občianskych rád, alebo inak. Rád budem nápomocný pri nadstavení transformácie komunitných centier, dotačného systému tak, aby fungovali  efektívne. Samozrejme, že ďalej budem  riešiť  podnety od obyvateľov týkajúce sa života ako budovanie detských ihrísk, bezpečnejších prechodov pre chodcov – najmä v blízkosti škol a verejných miest, Sásovského cintorína, atď.

V neposlednom rade sa teším na to, že sa už konečne po troch rokoch dočkám elektrickej prípojky na ihriskách pri opornom múre na Rudohorskej ulici. Aby sa všetci, čo tam robia kultúrne a športové podujatia pre Rudlovčanov-Sásovčanov, mohli bezpečne pripojiť do elektrickej siete.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Do komunálnych volieb ešte ostáva dosť času a v súčasnosti zvažujem svoju opätovnú kandidatúru.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…