V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Svetozár Dluholucký.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Mám zato, že najväčším prínosom je pozitívna atmosféra v meste, a kroky mesta – aj poslancov – vedúce k aktivizácii občanov, občianskych rád a iniciatívy vo všetkých oblastiach. Mestské štvrte aktívne poriadajú akcie pre deti iniciujú budovanie detských ihrísk, skrátka – zapájajú sa do života mesta. Môj prínos by mal posudzovať niekto iný nie ja. Každopádne, moja aktivita smerovala do môjho volebného okrsku, k rekonštrukcii Radvanského kaštieľa a parkom, dobudovaniu ihriska ZŠ Radvaň, k rekonštrukcii Poľnej ulice a aj Zvolenskej cesty. Som rád, že moja vízia o revitalizácii parčíka a zrúcaniny Barczyovského kaštieľa – ako súčasti zelenej zóny Radvane našla odozvu v občianskej rade. No a – nepochybne – sú to všetky stanoviská, vyjadrenia v komisii zdavotno-sociálnej, environmentálnej ako aj hlasovania pre pozitívne kroky v mestskom zastupiteľstve

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Primátor Nosko je nepochybne jedným z najlepších primátorov porevolučného obdobia mesta Bankej Bystrice. Výsledky jeho práce hovoria sami za seba.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Nedostatok finančných zdrojov na definitívne dobudovanie kaštieľa a parku Radvanských. Ostatné „problémy“ sú riešiteľné v dohľadnom čase a sú v pláne mesta.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Aby sa dotiahli rekonštrukcie zmienených ciest, parkovací dom na Kalinčiakovej, rekonštrukcia škôlky – jednoducho zámery a plány mesta.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Ešte to zvažujem.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…