Odpadová voda je témou Svetového dňa vody (World Water Day) 2017. K osvetovým akciám tohto dňa, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, sa pripája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

„Viac ako osemdesiat percent odpadových vôd vytvorených spoločnosťou na celom svete prúdi späť do ekosystému bez akejkoľvek úpravy. Predpokladá sa, že v roku 2050 bude až sedemdesiat percent populácie žiť v mestách. Väčšina miest v rozvojových krajinách nemá dostatočnú infraštruktúru a prostriedky na efektívne nakladanie s odpadovými vodami. Príležitosti využívania odpadovej vody ako udržateľného zdroja sú obrovské. Spracovanie odpadových vôd je cenovo dostupným a udržateľným zdrojom vody, energie, živín a ďalších obnoviteľných materiálov,“ hovorí vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Kvetoslava Koppová a ďalej uvádza, že za kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode zodpovedá prevádzkovateľ, je ním, ako aj príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, pravidelne kontrolovaná.

Za kvalitu pitnej vody vo vlastnej studni je zodpovedný jej majiteľ. Vo vlastných studniach sú často zvýšené koncentrácie dusičnanov a dusitanov, ako aj zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. Dusičnany a dusitany v koncentráciách presahujúcich limitné hodnoty pri akútnom pôsobení ohrozujú zdravie dojčiat, pri dlhodobom príjme zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. Nevyhovujúca mikrobiologická kvalita pitnej vody môže spôsobiť prenos infekčných ochorení (hnačkové vírusové a bakteriálne ochorenia, žltačka typu A). Je preto v záujme majiteľov súkromných zdrojov, aby poznali kvalitu pitnej vody vlastného vodného zdroja. Posúdenie používania vody zo studne na pitné účely si vyžaduje stanovenie mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru vody.

K osvetovým akciám Svetového dňa vody sa každoročne pripája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. V stredu 22. marca 2017 majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí.

Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť aj bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše – nie viac ako pol litra, a priniesťod 8. do 14. hod.na RÚVZ v Banskej Bystrici (Cesta k nemocnici 1).

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte Kvetoslavu Koppovú, vedúcu oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia na telefónnom čísle 048/4367748, prípadne mailom na koppova@vzbb.sk alebo Miroslava Schwarza – 048/4367761, schwarz@vzbb.sk.