Pred časom sa na našu redakciu obrátila obyvateľka Tulskej ulice na Fončorde, keď ju prekvapili tabuľky osadené tamojšími obyvateľmi proti venčeniu psov na spoločných pozemkoch. Môžu susedia takto vystúpiť proti psíčkarom?

Pozemky v okolí bytových domov na sídliskách spravidla patria spoločným podielom obyvateľom priľahlých domov alebo mestu. Môže však ktokoľvek sám od seba obmedziť prístup na takýto pozemok niekomu inému, napríklad psíčkarom?

V meste platí všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) č. 3/2014 o držaní psov na území Banskej Bystrice, od ktorého sa môže aj takáto aktivita odvíjať.

„Osádzanie tabuliek je  vlastná aktivita niektorých obyvateľov a ich osádzanie na mestských pozemkoch nie je povolené. Ak to nejaký autor urobil, tak asi aj v dobrej viere, aby priestory neboli znečisťované alebo poškodené venčením psov.  Ak by to nikomu prekážalo a zlikvidoval by takúto tabuľku ničoho sa nedopúšťa. Psičkári by mali dôsledne dodržiavať VZN č. 3/2014 o držaní psov na území Banskej Bystrice, aby nebol žiadny dôvod osádzať takéto tabule. Mestská polícia tieto veci s tabuľkami a oznámeniami občanov pri svojich obydliach nerieši,“ približuje náčelník MsP v Banskej Bystrici Miroslav Bálint.

Práve mestskí policajti riešia dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o držaní psov na území Banskej Bystrice. „V tomto roku sme riešili 46 prípadov porušenia VZN a udelili sme za tieto porušenia sankcie vo výške 803 eur. Jednalo sa o neprihláseného psa, nerešpektovanie zákazu vstupu so psom, exkrementy, voľný pohyb psa či chýbajúcu známku,“ dopĺňa Bálint.

Právnik je však v tomto prípade zdržanlivejší. Keď totiž dôjde na narušenie medziľudských vzťahov, predpisy a zákony nemyslia vždy na všetko tak, ako by sa mohlo zdať.

„Pozemky v okolí bytových domov sú v Banskej Bystrici vo väčšine prípadov v podielovom spoluvlastníctve majiteľov bytov v bytovom dome, prípadne niektoré môžu byť aj vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Všeobecne zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov vyplýva, že vlastníci sú oprávnení predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Vlastníci majú právo na ochranu proti tomu, kto do ich vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. V tomto prípade je nevyhnutné zistiť, či osoby, ktoré venčia psov sú taktiež majiteľmi bytov a majú spoluvlastnícke právo aj k pozemkom v okolí bytových domov alebo ide o tretie osoby, ktoré prichádzajú neoprávnene na pozemok v spoluvlastníctve majiteľov bytov, resp. Mesta Banská Bystrica,“ hovorí banskobystrický advokát Andrej Kováčik, ktorý rieši aj prípady občianskeho práva.

„V prípade, že sú osoby, ktoré venčia psov aj spoluvlastníci pozemkov, majú v zmysle občianskeho zákonníka právo užívať predmetné nehnuteľnosti, avšak sa musia zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažovali iného spoluvlastníka alebo čím by vážne ohrozovali výkon práv ostatných spoluvlastníkov. Preto najmä nesmú nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov (resp. ostatných spoluvlastníkov) hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. Z uvedeného vyplýva, že osoby, ktoré venčia psov, by mali pri ich venčení dodržiavať najmä občiansky zákonník, ktorý všeobecne upravuje základné práva a povinnosti spoluvlastníkov pri užívaní nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve a taktiež VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území Banskej Bystrice. Taktiež nie je vylúčená úprava predmetných vzťahov aj na schôdzi spoluvlastníkov bytových domov, na ktorej by si interným predpisom upravili, resp. dohodli sa, na ktorých konkrétnych miestach, na pozemkoch v podielovom spoluvlastníctve, môžu podieloví spoluvlastníci venčiť svojich psov, pri dodržaní ustanovení občianskeho zákonníka a spomínaného VZN mesta,“ dopĺňa Kováčik.

Opačná situácia nastáva v prípade, ak prídu osoby, ktoré venčia psov, na pozemky, ktorých nie sú podielovými spoluvlastníkmi.

„V tomto prípade zasahujú neoprávnene bez súhlasu vlastníka, resp. podielových spoluvlastníkov do ich vlastníckeho práva. V zmysle občianskeho zákonníka majú vlastníci právo na ochranu proti tomu, kto do ich vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Nakoľko ide o neoprávnený zásah do vlastníckeho práva podielových spoluvlastníkov, títo majú právo na ochranu pred neoprávneným zásahom tretích osôb a domáhať sa svojej ochrany aj privolaním polície, resp. mestskej polície, ktorá by mala predmetnú situáciu promptne riešiť a minimálne poučiť tretie osoby, ktoré venčia psov, o neoprávnenom zásahu do vlastníckeho práva, prípadne uložiť takýmto osobám blokovú pokutu, v prípade, že zo strany týchto osôb došlo k porušeniu VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014,“ približuje advokát Andrej Kováčik.

Aj odstránenie takýchto tabuliek môže byť problém

Ako v úvode uviedol náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici Miroslav Bálint, svojvoľné umiestnenie takýchto tabuliek na mestské pozemky nie je povolené. Ak to však obyvatelia urobia na pozemky pri svojich domoch, ktorých sú spoluvlastníkmi, situácia je iná.

„Umiestňovanie tabuliek s nápismi ‚zákaz venčenia psov, zákaz vodenia psov‘ a iné, nie je v rozpore so zákonom, pokiaľ si podieloví spoluvlastníci umiestnia predmetné tabuľky na pozemky v ich spoluvlastníctve. V tomto prípade ide o ochranu ich vlastníctva, ktorú si zabezpečujú svojpomocne prostredníctvom tabuliek, ktoré upozorňujú tretie osoby a vystríhajú pred neoprávneným vstupom na ich pozemky. Prípadné poškodenie alebo zničenie tabuliek zo strany tretích osôb, je taktiež neoprávnený zásah do vlastníckeho práva, nakoľko tieto tabuľky sú majetkom zhotoviteľa tabuliek, ktorý sa môže domáhať ochrany svojho majetku. Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje,“ hovorí advokát Andrej Kováčik.