TS Stredoslovenská galéria | 20.11.2011

Súčasná slovenská grafika opäť na pôde Stredoslovenskej galérie

Periodické súťažné podujatie Súčasná slovenská grafika je na pôde Stredoslovenskej galérie usporadúvané od roku 1971. Aktuálny 17. ročník celoslovenskej prehliadky voľnej grafickej tvorby má ambíciu predstaviť jej súčasné tendencie a podoby prostredníctvom tvorby viac ako šesťdesiatich autorov zastupujúcich viacero generácií a rôznych prístupov k spracovaniu média grafiky. Výstava štartuje vernisážou 23. novembra v Praetóriu na Nám. Š.Moysesa 25 i v Bethlenovom dome na Dolnej 8 a potrvá až do 19. februára.

Výstavná prezentácia prihlásených umeleckých kolekcií z obdobia rokov 2005-2011 sleduje situáciu média z hľadiska výrazovo-tematických, formálnych a technických východísk a inklinácií. V kontinuite vývinu po predchádzajúcom ročníku, na ktorom najvýraznejšie dominovali postupy digitálnej grafiky, možno aktuálne pozorovať už rovnocennejší záujem o využitie a prehodnotenie výrazových možností tradičných grafických techník. Ich postupný ohlas bol pritom čitateľný už od začiatku minulej dekády v dielach niektorých autorov strednej generácie. Súčasná nastupujúca generácia sa k tejto inklinácii zásadnejšie prihlásila tendenciou k linorytovému prejavu, predstavenému buď prostredníctvom využitia klasickej techniky alebo v menšej miere jej technologickej aplikácie či simulácie. V procesoch ich tvorby pritom dochádza tiež k hybridizáciám, k vstupom iných výtvarných druhov ale aj ku kreovaniu vlastných technologických postupov. Pretrvávajúce uplatňovanie digitálneho spracovania sa naďalej rozvíja v posunoch technických možností a kombinovaní. Objavujú sa taktiež alternatívne autorské riešenia a presahy grafiky do objektu, inštalácie či videoinštalácie s využitím širokého spektra techník.

V sprehľadnení sleduje výstava nosné výtvarné polohy a programy, ktoré sa tiež vzájomne prelínajú. Silné viacgeneračné zastúpenie pracuje s abstraktnou a neoabstraktnou formou. Výraznejšie sa uplatňuje geometrická tendencia, ojedinele abstraktná ornamentalizácia. Viacero autorov rozvíja ďalej figuratívnu polohu tvorby a prácu s figúrou. Z autorských konceptov sú mnohé založené na práci s textom alebo písmom. Ďalej sa presadzujú tiež neokonceptuálne programy, niektoré presahujúce k akcii.

Prihlásené kolekcie potvrdzujú stále živý záujem autorov o tvorbu v oblasti voľnej grafiky, hoci viacerí z nich paralelne i dominantne pracujú v iných médiách. Podľa štatútu podujatia otvorí prehliadku vyhlásenie víťazov nominovaných odbornou komisiou, ktorá bude pracovať v nasledovnom zložení: doc. Miroslav Nicz, akad. mal.; PhDr. Eva Trojanová; PhDr. Katarína Rusnáková; Mgr. Ivana Komanická, PhD.; Mgr. Lucia Gavulová. Ocenené diela získa Stredoslovenská galéria do svojej zbierky.