Periodické súťažné podujatie Súčasná slovenská grafika je na pôde Stredoslovenskej galérie usporadúvané od roku 1971. Aktuálny 17. ročník celoslovenskej prehliadky voľnej grafickej tvorby má ambíciu predstaviť jej súčasné tendencie a podoby prostredníctvom tvorby viac ako šesťdesiatich autorov zastupujúcich viacero generácií a rôznych prístupov k spracovaniu média grafiky. Výstava štartuje vernisážou 23. novembra v Praetóriu na Nám. Š.Moysesa 25 i v Bethlenovom dome na Dolnej 8 a potrvá až do 19. februára.

Výstavná prezentácia prihlásených umeleckých kolekcií z obdobia rokov 2005-2011 sleduje situáciu média z hľadiska výrazovo-tematických, formálnych a technických východísk a inklinácií. V kontinuite vývinu po predchádzajúcom ročníku, na ktorom najvýraznejšie dominovali postupy digitálnej grafiky, možno aktuálne pozorovať už rovnocennejší záujem o využitie a prehodnotenie výrazových možností tradičných grafických techník. Ich postupný ohlas bol pritom čitateľný už od začiatku minulej dekády v dielach niektorých autorov strednej generácie. Súčasná nastupujúca generácia sa k tejto inklinácii zásadnejšie prihlásila tendenciou k linorytovému prejavu, predstavenému buď prostredníctvom využitia klasickej techniky alebo v menšej miere jej technologickej aplikácie či simulácie. V procesoch ich tvorby pritom dochádza tiež k hybridizáciám, k vstupom iných výtvarných druhov ale aj ku kreovaniu vlastných technologických postupov. Pretrvávajúce uplatňovanie digitálneho spracovania sa naďalej rozvíja v posunoch technických možností a kombinovaní. Objavujú sa taktiež alternatívne autorské riešenia a presahy grafiky do objektu, inštalácie či videoinštalácie s využitím širokého spektra techník.

V sprehľadnení sleduje výstava nosné výtvarné polohy a programy, ktoré sa tiež vzájomne prelínajú. Silné viacgeneračné zastúpenie pracuje s abstraktnou a neoabstraktnou formou. Výraznejšie sa uplatňuje geometrická tendencia, ojedinele abstraktná ornamentalizácia. Viacero autorov rozvíja ďalej figuratívnu polohu tvorby a prácu s figúrou. Z autorských konceptov sú mnohé založené na práci s textom alebo písmom. Ďalej sa presadzujú tiež neokonceptuálne programy, niektoré presahujúce k akcii.

Prihlásené kolekcie potvrdzujú stále živý záujem autorov o tvorbu v oblasti voľnej grafiky, hoci viacerí z nich paralelne i dominantne pracujú v iných médiách. Podľa štatútu podujatia otvorí prehliadku vyhlásenie víťazov nominovaných odbornou komisiou, ktorá bude pracovať v nasledovnom zložení: doc. Miroslav Nicz, akad. mal.; PhDr. Eva Trojanová; PhDr. Katarína Rusnáková; Mgr. Ivana Komanická, PhD.; Mgr. Lucia Gavulová. Ocenené diela získa Stredoslovenská galéria do svojej zbierky.