Amatérsku umeleckú súťaž organizuje Informačné centrum mladých BB v spolupráci s CVČ Junior BB už po dvanástykrát. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v stredu 16. marca v Literárnom a hudobnom múzeu Štátnej vedeckej knižnice.

Kováčova BystricaOrganizátori súťaže vyhlásili dve oblasti umenia, v ktorých umelecká súťaž bude prebiehať. Prvá oblasť je literárna. Do tejto oblasti sa súťažiaci môžu prihlásiť s umelecko – publicistickou tvorbou, no uspieť tu môžu aj s vlastnou literárnou tvorbou. Druhá interpretačná oblasť umenia zahŕňa prednes prózy a prednes poézie. Rozsah literárnej tvorby je minimálne jedna a maximálne tri strojom normované strany. Dĺžka v rámci prednesu prózy alebo poézie je časovo ohraničená, nesmie presiahnuť viac ako sedem minút.

Súťaž prebehne dokopy v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvoria žiaci druhého stupňa základných škôl (piaty, šiesty a siedmy ročník) a žiaci osemročného gymnázia (prima a sekunda). Druhá kategória pozostáva zo žiakov druhého stupňa základných škôl (ôsmy a deviaty ročník) a zo žiakov osemročného gymnázia (tercia a kvarta). Poslednou treťou kategóriou budú žiaci stredných škôl (1.-4. ročník) a osemročného gymnázia (kvinta až oktáva).

Prihlášky ako aj písomnú formu prác do oboch oblastí, v ktorých sa súťaž uskutoční, treba poslať najneskôr do štvrtka 3. marca. Prihlášku a aj adresu, kam práce treba doručiť môžete nájsť na stránke ICM v sekcii Pozvánky.

Dvanásty ročník podujatia Kováčova Bystrica sa uskutoční už tradične v marci, ktorý je zároveň aj mesiacom knihy. Podujatie sa organizuje na počesť Mikuláša Kováča, tento rok od jeho úmrtia uplynie už dvadsaťštyri rokov. Bol to všestranný umelec, básnik, dramaturg, režisér či publicista. Žil a pôsobil práve v meste pod Urpínom. Viac o Mikulášovi Kováčovi sa dočítate na nasledujúcej stránke.