Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici v súčinnosti s prebiehajúcou edukačno-prezentačnou výstavou Symfónia pre päť zmyslov otvára interaktívny vzdelávací projekt Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou.

SSG_Eduk. program pre znevýhodnených v SSG BB-page-001Projekt je prioritne určený pre deti a dospelých so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.  Pojednáva o aktivácií piatich zmyslov, akými sú zrak, čuch, chuť, hmat a sluch. Súčasne poukazuje na to,  ako prostredníctvom nich sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich dokážeme vnímať a spoznávať tiež diela výtvarného umenia.

Cez navrhnuté rôznorodé interaktívne hry so špeciálnymi senzoricko-stimulačnými pomôckami môže vnímateľ rozvíjať nielen svoje motorické zručnosti, ale tiež zmyslové vnímanie, senzorickú pamäť a nadobudnuté senzuálne vnemy, asociácie následne nachádzať a priraďovať ku konkrétnym umeleckým dielam.

Projektom Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou sa zároveň zahajuje pilotná séria špecificky koncipovaných edukačných programov, orientovaných práve pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. Tie sa zameriavajú a poukazujú na rôzne možnosti a spôsoby vnímania, poznávania a interpretovania diel výtvarného umenia.

V rámci prebiehajúceho projektu galéria plánuje realizovať širokú škálu sprievodných akcií ako tvorivých workshopov, animačných etúd, komentovaných prehliadok a podobne. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sprievodné aktivity k edukačnému programu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Banská Bystrica. Viac informácií môžete nájsť na stránke ssgbb.sk.