Dva naše najznámejšie pralesy, Badínsky a Dobročský, majú oficiálne sto rokov. Jubileum ich vyhlásenia pripomenú slovenskí lesníci a pracovníci Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) počas roka 2013 pri Lesníckych dňoch, Envirofilme, Svetovom dni životného prostredia, súťaži Naj horár a na Dni stromu. Zavŕšením osláv bude na jeseň terénny workshop v obidvoch pralesoch. Národné prírodné rezervácie Badínsky a Dobročský prales patria medzi významné európske chránené územia.

dobročský pralesObe chránené územia sú dôležité nielen pre ochranárov a lesníkov, ale pre celú spoločnosť. „Hodnota rezervácií spočíva v ich majestátnosti, diverzite, kráse a energii.  Predstavujú prírodné laboratória na sledovanie životného cyklu  karpatských pralesov, dôkladnejšie poznanie  mechanizmov  pôsobiacich v prirodzených lesných spoločenstvách a v neposlednej rade aj vplyvov dopadu  klimatických zmien na tieto  spoločenstvá,“ povedal riaditeľ ŠOP SR Milan Boroš. „Badínsky a Dobročský prales sú dôkazom, že lesníctvo a ochrana prírody spolu veľmi úzko súvisia. Veď tieto pralesy vyhlásili a spravujú ich lesníci a sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckej histórie aj súčasnosti,“ dodal generálny riaditeľ podniku Lesy Slovenskej republiky Ctibor Határ. Hoci v posledných rokoch medzi lesníkmi a ochranou prírody vznikali trecie plochy a rozdielne názory, v tomto prípade sa ich postoje k potrebe a opodstatnenosti týchto pralesov zhodujú.  „Máme byť na čo hrdí,“ zhodli sa predstavitelia oboch organizácií.

Národná prírodná rezervácia Badínsky prales (Kremnické vrchy) predstavuje jedinečnú ukážku vrcholového štádia vývoja ekosystému pôvodných, ľudskou činnosťou len veľmi málo narušených bukových lesov. Prales je ponechaný na prirodzený vývoj bez zásahov človeka a je možné v ňom sledovať cyklicky sa opakujúce procesy – vývojové štádiá (dorastanie, optimum, rozpad), ktoré sa na ploche mozaikovite striedajú a vytvárajú charakteristickú viacvrstvovú štruktúru lesného porastu.

Národná prírodná rezervácia Dobročský prales (Balocké vrchy) predstavuje zvyšok pôvodných, typických karpatských zmiešaných lesov, ktoré sa vyvíjali na našom území tisícročia. V území sa nachádzala tzv. „Dobročská jedľa“, ktorá patrila medzi najmohutnejšie v Európe. Význam a dôležitosť uvedeného územia z celoeurópskeho hľadiska potvrdzuje udelenie Európskeho diplomu v roku 1998.

V r. 1913 boli lokality Kusovo (Badínsky prales) a Gerauka (Dobročský prales) vyhlásené za chránené výnosom ministra orby (pôdohospodárstva) č. 127 663 I.B, 1. 1913 na podnet banskobystrického lesného riaditeľstva.