Pokutu 300 € uložil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica banskobystrickej firme Feidias BB s.r..o. za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva. Rozhodnutie o pokute aj s podrobným zdôvodnením už RÚVZ zaslal stavebníkovi.

Firma porušila povinnosť, stanovenú pre prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií podľa relevantnej legislatívy počas vykonávania stavebných činností v období od 08. 09. 2014 do 24. 09. 2014 (okrem dní pracovného voľna a pokoja) pri realizácii stavby „Obytný súbor Moskovská ul. Banská Bystrica. Stavebník vykonával v uvedenom období statické zabezpečenie stavby – ukotvenie pilótami, ktoré trvalo 10 pracovných dní. Tieto činnosti boli spojené so vznikom hluku, ktorý bol vnímaný obyvateľmi blízkych bytových domov ako obťažujúci a rušivý, s predpokladanými nepriaznivými dôsledkami na ich zdravie.

[vimeo 105748711 640 390]

Nadmerný hluk bol dôvodom na podanie opakovaných podnetov obyvateľov sídliska Fončorda a rodičov detí, navštevujúcich ZŠ Moskovská 2, v ktorých poukazovali na obťažovanie a rušenie hlukom a žiadali o riešenie situácie. Podnety boli okrem RÚVZ adresované aj iným adresátom, vrátane stavebného úradu Mesta Banská Bystrica. Na základe podnetov obyvateľov ul. Moskovská, stavebný úrad Mesta Banská Bystrica vyzval stavebníka spoločnosť Feidias BB s r.o., aby predložil na stavebný úrad protokol o meraní hluku vznikajúceho pri stavebnej činnosti, ktoré stavebník v stanovenom termíne aj predložil. Merania imisií hluku vo vonkajšom prostredí preukázali prekročenie zákonom stanovených prípustných hodnôt pred bytovkami na Tulskej ul. o 15,9 decibelov a pred ZŠ moskovská o 15,7 decibelov. Meranie hluku vo vnútornom prostredí (učebňa ZŠ) preukázalo prekročenie prípustných hodnôt hluku o 1,9 decibelov.

vystavba moskovska„Účastník konania uviedol, že jeho zámerom bolo zrealizovať predmetnú pilotáž v čase prázdnin, žiaľ na základe podnetov občanov okolitých bytoviek na okresný úrad a okresnú prokuratúru so žiadosťou o preskúmanie právoplatnosti územného rozhodnutia a stavebného povolenia, sa tieto práce posunuli až na september. Uviedol tiež, že ako investor v kooperácii so stavebnou firmou hľadal technické riešenie, ktoré by skrátilo a zjednodušilo celý proces pilotáže. Namiesto vŕtaných pilot, ktoré spôsobujú aj vedľajšie negatívne javy (vŕtanie, vyvážanie zeminy, dovoz betónu, dovoz armokošov, zarážanie armokošov) zvolil metódu zarážaných pilot, čím sa jednak odstránili spomínané vedľajšie negatívne javy a predovšetkým sa skrátila doba realizácie z pôvodne plánovaných 30 na 10 pracovných dní,“ konštatovala k téme Kvetoslava Koppová, vedúca Odboru hygieny banskobystrického RÚVZ.

Podmienky zakladania stavby podľa písomného vyjadrenia účastníka konania, rešpektovali stanovisko statika, ktorý neurčil žiadne alternatívne riešenie založenia stavby. Poukázal tiež na skutočnosť, že v deň, kedy sa uskutočnilo meranie hluku (17.09.2014), bol mechanizmus na zarážanie pilot najbližšie k bytovke a následne najbližšie k škole a vyslovil presvedčenie, že v iné dni keď tento stroj bol v stavebnej jame by neboli vykázané také vysoké hladiny hluku.

Tip: Staršie príspevky v súvislosti s kauzou výstavby na Moskovskej