V nadchádzajúcich dňoch si pripomenieme 85. výročie Mestskej verejnej knižnice, predchodkyne ŠVK, ktorá bola založená dňa 20. marca 1926 a 40. výročie schválenia štatútu Štátnej vedeckej knižnice.

Štátna vedecká knižnica predstavuje kultúrnu,  vedecko-informačnú inštitúciu zameranú na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a kultúrno-výchovnú činnosť. Základ knižného fondu v roku 1926 tvorilo 200 slovenských a českých kníh a navštevovalo ju 377 registrovaných čitateľov. V súčasnosti obsahuje fond knižnice viac než dva milióny knižných jednotiek a eviduje vyše 12 000 registrovaných používateľov.

Prvým knihovníkom vtedajšej Mestskej verejnej knižnice sa stal Karol Kiszely, stredoškolský profesor, orientalista a člen viacerých vedeckých spoločností. Knižnica sídlila v zasadacej miestnosti Mestského domu. Mimoriadne dôležitým faktorom pre budovanie knižného fondu bolo v roku 1963 získanie práva povinného výtlačku kníh a periodík z celého územia Československa. Rozhodujúcim medzníkom v profilácii a doplňovaní fondu knižnice bolo schválenie štatútu vedeckej knižnice v roku 1971. Počas svojej existencie sa Štátna vedecká knižnica vyprofilovala na multikultúrne a multimediálne knižnično-informačné centrum s modernými informačnými technológiami a databázami.

Významným krokom bolo zlúčenie s Literárnym a hudobným múzeom (2003). V roku 2010 bol slávnostne otvorený Bábkarsky salón, ktorý je sprístupnený pre širokú verejnosť.  Neoddeliteľnou súčasťou knižnice je systém jazykových študovní, ktoré okrem prezenčného a absenčného vypožičiavania kníh organizujú aktivity pre študentov ale aj širokú verejnosť. Najstaršou študovňou je Nemecká študovňa (1995), ktorá bola zriadená v spolupráci s Goetheho inštitútom. V priestoroch knižnice už päť rokov poskytujú svoje služby ďalšie jazykové študovne: InfoUSA, ktorého aktivity podporuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Centrum ruských štúdií, ktoré prispieva k šíreniu ruského kultúrneho dedičstva. V roku 2011 svoje 5. výročie oslávi Britské centrum zriadené v spolupráci s British Council. Najmladšou jazykovou študovňou je študovňa Window of Shanghai (2010). Je výsledkom spolupráce na celosvetovom projekte Šanghajskej knižnice.

Knižnica disponuje výnimočným fondom starých a vzácnych tlačí, ktorý obsahuje okrem iných vzácnych exponátov aj Lutherovou bibliu z roku 1555 a Notície Mateja Bela.

Pre Banskú Bystricu sa stala  knižnica perlou, ktorá reprezentuje kultúrny život v regióne. Príkladom je už 12. ročník cyklu Osobnosti. Od jeho vzniku bolo prezentovaných viac než 70 osobností z  oblasti vedy, kultúry, športu, vzdelávania. Jednou z mnohých aktivít je aj prezentovanie vydavateľstiev na pôde knižnice, ktoré sa organizujú od roku 1999. Cieľom je nie len propagácia vydavateľstiev a ich titulov ale aj vytvorenie priestoru na diskusie medzi pracovníkmi knižníc, vydavateľmi a používateľmi.

Milovníkov umenia poteší Galéria v podkroví, ktorá celoročne hostí výstavy významných umelcov (Ondrej Zimka, Albín Brunovský, Drahomír Prihel a mnohých iných). Priestor dostáva aj študentská tvorba a mladí, začínajúci výtvarníci. Štátna vedecká knižnica dlhodobo rozvíja spoluprácu s inštitúciami ako Univerzita Mateja Bela, Akadémia umení a Bankový inštitút, keďže vysokoškolskí študenti patria k najčastejším používateľom knižnično-informačných služieb. Príkladom spolupráce je vytvorenie Divadla D 44, v ktorom sa prezentujú poslucháči AU divadelnou tvorbou. V tomto roku oslávilo už 5 rokov svojej existencie.

Knižnica svojimi aktivitami presahuje aj hranice Slovenskej republiky. Či už sú to existujúce partnerstvá so zahraničnými knižnicami (Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové, Vojvodská verejná knižnica E. Smolki v Opole, Centrálna univerzálna vedecká knižnica N. A. Nekrasova v Moskve, Národná parlamentná knižnica Ukrajiny v Kyjeve) alebo delegácie z európskych a mimoeurópskych krajín, ktoré navštevujú knižnicu a sú podnetom na budúcu spoluprácu. Nadviazala sa spolupráca so Šanghajskou knižnicou a knižnicou z amerického Charlestonu.

V neposlednom rade sa knižnica prezentuje aj edičnou činnosťou, ktorá je pomerne bohatá – od publikovania zborníkov cez personálne bibliografie až po publikácie venované významným výročiam. Pravidelnou periodicitou sa vyznačujú Knižničné noviny, ktoré vychádzajú v týchto dňoch ako špeciálne rozšírené číslo k 85. výročiu Štátnej vedeckej knižnice.

V poskytovaní informácií a ich vyhľadávaní sa využíva najmodernejšia technika a technológie, ktoré používateľom pomáhajú pri štúdiu, výučbe, vede a výskume. Veľkou výzvou pre knižnicu je digitalizácia kultúrneho dedičstva a následne jeho sprístupnenie.

Štátna vedecká knižnica si svoje 85. výročie pripomenie v pondelok 21. marca  o 14.00 h slávnostnou akadémiou v Átriu knižnice.

Pre návštevníkov je pripravený sprievodný program, ktorý zahŕňa výstavu Knižnica v dokumentoch. Účelom expozície je predstaviť knižnicu z rôznych pohľadov. Výstava bude verejnosti sprístupnená v priestoroch Átria od 18. marca. Dňa 22. marca bude knižnica hostiteľkou 11. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc s medzinárodnou účasťou, Virtuálna knižnica – knižnica tretieho tisícročia. Svoje príspevky prednesú odborníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Ukrajiny, prostredníctvom telemostu bude prezentovať svoj príspevok prednášajúca zo Spojených štátov amerických. V týždni osláv sa uskutoční 19. ročník vyhodnotenia súťaže o najkrajší kalendár, ide o prestížnu súťaž kalendárovej tvorby. Najkrajšie kalendáre budú môcť návštevníci obdivovať až do 13. 4. 2011 .Vernisáž sa uskutoční 23. marca 2011 o 14.00.

Marec ako mesiac knihy sa vyznačuje 12. ročníkom Týždňa slovenských knižníc (28. marec – 1. apríl) a 15. ročníkom Literárnej Banskej Bystrice (28. marec – 1. apríl), počas ktorých sú pripravené prezentácie,  výstavy, súťaž v literárnej tvorbe a recitácie detí a mládeže, divadelné predstavenie študentov Akadémie umení.