Celonárodná, medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Vyzvi srdce k pohybu, odštartovala dnes (10. marca) v Banskej Bystrici. Koná sa už po štvrtý krát (každé dva roky) pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ÚVZ SR. Realizátorom kampane sú všetky Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR pod gesciou RÚVZ Banská Bystrica v rámci programu  CINDI.

Jedným z najzávažnejších celosvetových problémov sa stávajú rizikové stavy ľudí ako   dôsledok fyzickej inaktivity, z čoho následne vznikajú choroby často s fatálnym koncom. „Dôvod organizovania tejto kampane- v tomto roku využívame jarný termín od 14. marca do 22. mája,  je preto  apelovať na ľudí, aby v záujme svojho zdravia prekonali vlastnú pohodlnosť a nechuť k pohybovým činnostiam. V rámci kampane Vyzvi srdce k pohybu preto organizujeme súťaž, ktorá má byť príťažlivou motiváciou pre široké vrstvy populácie zvyšovať svoju fyzickú aktivitu. Snaha o dosiahnutie vyššej účasti v súťaži má za cieľ priamo ovplyvniť životný štýl čo najväčšej časti populácie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom účastníckych listov, na ktoré si zaznamenávajú svoje pohybové aktivity. Následne ich pošlú na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), pričom – ak spĺňajú kritériá, môžu žrebovaním vyhrať rôzne zaujímavé ceny“,  konštatovala riaditeľka CINDI programu na Slovensku, vedúca Odboru epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici MUDr. Mária Avdičová. . Dodala, že pred realizáciou a po ukončení programu si účastníci v Poradniach zdravia na príslušných RÚVZ môžu dať skontrolovať aj zdravotný stav, takže sa dozvedia, aký vplyv na ich zdravotný stav mali pohybové aktivity.

Kampaň by podľa odborníkov mala prebiehať aj na pracoviskách. Manažment by sa mal usilovať o kompenzáciu pracovného zaťaženia vytvorením priestoru pre vhodné cvičenia svojich zamestnancov a o zlepšenie ich telovýchovných možností a športovo-rekreačných príležitostí. „Jedným z našich cieľov je, aby kampaň podnecovala orgány štátnej správy a samosprávy k zlepšovaniu a sprístupňovaniu možností a príležitostí pre zdravotne orientovanú pohybovú aktivitu. Ide napríklad o  bezpečnú aktívnu dopravu ako cyklistické a korčuliarske chodníky, ale aj rekreačné pohybové aktivity na plavárňach, v telocvičniach, na klziskách, atletických dráhach, areáloch zdravia, ihriskách, v parkoch s U-rampami, lanovými dráhami, lezeckými stenami, cyklokrosovými cestičkami a podobne“, približuje predstavy odborníkov o participácii štátnej a verejnej správy na pohybových aktivitách občanov MUDr. Silvia Kontrošová, vedúca Odboru podpory zdravia banskobystrického RÚVZ, ktorý je garantom tejto celoštátnej kampane.

Občania, ktorí sa rozhodnú zapojiť sa do kampane sa musia venovať pohybovým činnostiam vo svojom voľnom čase štyri týždne za sebou v termíne od 14. marca do 22. mája tohto roku a to minimálne  štari krát do týždňa najmenej 210 minút. Účastník vždy na konci týždňa urobí krátky záznam o svojich pohybových činnostiach- v ktorých dňoch týždňa si našiel na ne čas, koľko ich bolo, ako dlho trvali, ale aj o tom, koľko váži – aby videl, ako sa pohyb odrazil na jeho hmotnosti. Vyplnený účastnícky list je potrebné po ukončení účasti v súťaži poslať na adresu: Odbor podpory zdravia, RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica. Účastník ho môže odovzdať tiež osobne na RÚVZ príslušnom k miestu  bydliska, alebo preskenovaný z oboch strán na e- mailovú adresu  silvia.kontrosova@vzbb.sk

V roku 2009 sa súťaže zúčastnilo o 26,4 percent menej ľudí, než v roku 2007, ale o 52 percent viac oproti roku  2005. Najobľúbenejšie pohybové aktivity boli chôdza a práca v záhrade. Chôdzi sa venovalo 93 percent účastníkov, cvičeniu 65 percent a práci v záhrade  55,4 percent.   Chôdza vedie aj v priemernom počte minút  – pred prácou v záhrade a cvičením. Veľká časť ľudí zostala v súťaži dlhšie, než počas povinných  4 – 6 týždňov. Účastníci častejšie využívali na pohybové aktivity pracovné dni, než voľné víkendové   dni.  Vo všetkých ročníkoch sa ku koncu súťaže väčšina účastníkov  cítila lepšie, než na začiatku, len málo účastníkov (5-9percent) udávalo   zhoršenie. U účastníkov súťaže vo všetkých ročníkoch sa  prejavil pokles    hmotnosti, a to najmä u obéznych a u ľudí s nadváhou.  V roku  2005 pokles hmotnosti dosiahlo 69 percent obéznych, v roku 2007 až 72 percent a v roku 2009  54 percent. Do kategórie s BMI medzi 25-30 sa dostalo 16,6 percent pôvodne obéznych, do kategórie s normálnou hmotnosťou 6,9 percent účastníkov so vstupnou nadváhou.