Kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad sú v uliciach Banskej Bystrice už tri roky. Obyvatelia bytových domov si však stále neuvedomujú, čo sa do nich môže hádzať.

BIOkontajnerSáčky, igelitky, kosti, uhynuté zvieratá. To všetko sa dá nájsť v červených kontajneroch určených na separáciu biologického odpadu, napriek tomu, že tam spomínané zložky nepatria. Keďže v prípade biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) sa druhotná separácia nevykonáva, dochádza k jeho znehodnoteniu. Problémoví sú najmä obyvatelia panelákov na sídliskách.

„Nádoby umiestnené v komplexnej bytovej výstavbe sme označili nálepkou, ktorá upozorňuje na to, že BRO nemá byť v igelitových sáčkoch, vreciach resp. taškách. Disciplína občanov v rodinných domoch je podstatne lepšia. Je to dané charakterom odpadu, ktorý tvorí prevažne lístie, pokosená tráva, konáriky zo stromov,“ konštatuje Peter Suchý z Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu.

Z vyššie spomínaných dôvodov vyprodukovali obyvatelia rodinných domov kvalitnejší bioodpad a v päťnásobne väčšom množstve. Kým komplexná bytová výstavba sa podieľala na tvorbe BRO 500 tonami, rodinné domy 2500 tonami.

Nesprávna separácia odpadu zvyšuje náklady na jeho spracovanie a odvoz. Príkladom sú plasty a potreba stláčania plastových fliaš pri vyhadzovaní, aby nezaberali miesto v kontajneri a nevyvážal sa vzduch. Podľa prepočtov mesta by sa dalo len správnym vyhadzovaním plastov ušetriť 40-tisíc eur ročne.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Papier

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Plasty

Patria sem:

PE (polyetylén) – LDPE a HDPE : číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
PET (polyetylénterftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok a pod.

Nepatria sem obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Kovy

Patria sem kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby vnich nezostali zvyšky jedál.

Nepatria sem kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Sklo

Patria sem sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky odkozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, opaxid (dymové sklo), fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na:

-biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad,
-biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
-jedlé oleje a tuky.

Zelený biologicky rozložiteľný odpad sa triedi do 240 litrových (IBV) a 660 litrových (KBV) nádob červenej farby s označením „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD“. Odpad musí byť do nádob voľne uložený, nie v plastových taškách, vreciach a pod..

Medzi zelený odpad patria kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, exkrementy hospodárskych zvierat a pod.

Objemný odpad z domácností

Objemný odpad z domácností predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používaných nádob na KO v meste.

Medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, nádoby, koberce, plechové rúry, opotrebované pneumatiky (ak sú súčasťou KO), objemný elektroodpad, a pod.

Medzi objemný odpad nepatrí stavebný odpad, autobatérie a pod.

Odpady s obsahom škodlivín z domácností

Vytriedené odpady s obsahom škodlivín má fyzická osoba – nepodnikateľ možnosť odovzdať v rámci mobilného zberu zabezpečovaného mestom 2 x do roka prostredníctvom zazmluvnenej spoločnosti DETOX, s.r.o. Banská Bystrica ako aj v mieste prevádzky spoločnosti DETOX na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici. Okrem nebezpečných zložiek KO je možné bezplatne odovzdať aj opotrebované pneumatiky. Harmonogram mobilného zberu je uvedený na internetovej stránke mesta.

Vytriedené odpady s obsahom škodlivín tvoria najmä:
-použité batérie a akumulátory (možné je ich odovzdať aj na predajných miestach distribútora),
-odpadové motorové a mazacie oleje,
-farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady

Patria sem rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod.

Odpady s obsahom škodlivín, ktoré majú charakter DSO (napr. azbest a pod.) je možné odovzdať úhrnom max. 500 kg ročne. Nad uvedené množstvo je pôvodca odpadu (FO – nepodnikateľ) povinný naložiť s takýmto odpadom v zmysle zákona o odpadoch na svoje náklady. Tiež platí ustanovenie § 8h, odst. 4 tohto nariadenia.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované FO – nepodnikateľmi je potrebné odovzdávať do verejných lekárni na území mesta, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané: ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností, odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači a pod.).

Ide výlučne o odpady s obsahom škodlivín, ktoré sú súčasťou KO, a nie o odpady z podnikateľskej činnosti.

Odevy a textil

Odevy a textil sa triedi do špeciálnych kontajnerov smotanovej farby.

Vhodné na zber sú:

a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené),
c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.),
d) prípadne iné druhy textílie (nepatria sem netkané textílie, napr. používané v záhradníctve)

Elektroodpad z domácností

Elektroodpad z domácností má FO-nepodnikateľ možnosť odovzdať:

-objemný elektroodpad (napr. automatická práčka) v rámci odvozu objemného odpadu

-elektroodpad menších rozmerov (napr. žiarivky, svietidlá) v rámci mobilného odvozu odpadov s obsahom škodlivín v zmysle § 8i tohto nariadenia,

-v mieste prevádzky spoločnosti DETOX na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici,

-v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.

Patria sem napr. žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.

Elektroodpad je zakázané:

  1. ukladať do zberných nádob určených na KO,

  2. objemný elektroodpad ukladať na verejné priestranstvá, resp. ku kontajnerom na KO, okrem termínov určených v harmonograme odvozu objemného odpadu v meste,

  3. odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači a pod.).