Znečisťovanie separovaného odpadu nesprávnym triedením zvyšuje náklady na jeho spracovania, čo sa odráža aj v poplatku za komunálny odpad. Nové VZN presne definuje správny spôsob triedenia smetí.

DCIM100MEDIAPosledné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa zaoberalo aj prijatím Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré okrem iného definuje správny spôsob triedenia komunálneho odpadu. Mesto plánuje v roku 2013 vynaložiť na zvoz separovaného odpadu 891-tisíc eur. Aj keď náklady čiastočne znižujú príspevky z Recyklačného fondu či predaj surovín, veľkým problémom je nesprávna separácia, ktorá celá proces zbytočne predražuje.

Príkladom sú plasty a potreba ich stláčania pri vyhadzovaní, aby nezaberali miesto v kontajneri a nevyvážal sa vzduch. Podľa prepočtov mesta by sa dalo správnym vyhadzovaním plastov ušetriť 40-tisíc eur.

Ďalším problémom je znečisťovanie triedených surovín. Na toto upozornil aj Igor Cmarko, riaditeľ spoločnosti ICEKO-ONYX, ktorá pre mesto zabezpečuje odvoz separovaného odpadu. Počas diskusného stretnutia Fórum BB uviedol príklad, kedy sa vyhodí do kontajnera s triedeným odpadnom fritovací olej, čo znehodnotí surovinu a tá už nemôže byť ďalej použitá. Nové VZN upozorňuje aj na to, do separovaného zberu môže ísť iba čistá surovina.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Papier

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Plasty

Patria sem:

PE (polyetylén) – LDPE a HDPE : číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
PET (polyetylénterftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok a pod.

Nepatria sem obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Kovy

Patria sem kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby vnich nezostali zvyšky jedál.

Nepatria sem kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Sklo

Patria sem sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky odkozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, opaxid (dymové sklo), fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na:

-biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad,
-biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
-jedlé oleje a tuky.

Zelený biologicky rozložiteľný odpad sa triedi do 240 litrových (IBV) a 660 litrových (KBV) nádob červenej farby s označením „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD“. Odpad musí byť do nádob voľne uložený, nie v plastových taškách, vreciach a pod..

Medzi zelený odpad patria kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, exkrementy hospodárskych zvierat a pod.

Objemný odpad z domácností

Objemný odpad z domácností predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používaných nádob na KO v meste.

Medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, nádoby, koberce, plechové rúry, opotrebované pneumatiky (ak sú súčasťou KO), objemný elektroodpad, a pod.

Medzi objemný odpad nepatrí stavebný odpad, autobatérie a pod.

Odpady s obsahom škodlivín z domácností

Vytriedené odpady s obsahom škodlivín má fyzická osoba – nepodnikateľ možnosť odovzdať v rámci mobilného zberu zabezpečovaného mestom 2 x do roka prostredníctvom zazmluvnenej spoločnosti DETOX, s.r.o. Banská Bystrica ako aj v mieste prevádzky spoločnosti DETOX na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici. Okrem nebezpečných zložiek KO je možné bezplatne odovzdať aj opotrebované pneumatiky. Harmonogram mobilného zberu je uvedený na internetovej stránke mesta.

Vytriedené odpady s obsahom škodlivín tvoria najmä:
použité batérie a akumulátory (možné je ich odovzdať aj na predajných miestach distribútora),
-odpadové motorové a mazacie oleje,
-farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady

Patria sem rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod.

Odpady s obsahom škodlivín, ktoré majú charakter DSO (napr. azbest a pod.) je možné odovzdať úhrnom max. 500 kg ročne. Nad uvedené množstvo je pôvodca odpadu (FO – nepodnikateľ) povinný naložiť s takýmto odpadom v zmysle zákona o odpadoch na svoje náklady. Tiež platí ustanovenie § 8h, odst. 4 tohto nariadenia.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované FO – nepodnikateľmi je potrebné odovzdávať do verejných lekárni na území mesta, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané: ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností, odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači a pod.).

Ide výlučne o odpady s obsahom škodlivín, ktoré sú súčasťou KO, a nie o odpady z podnikateľskej činnosti.

Odevy a textil

Odevy a textil sa triedi do špeciálnych kontajnerov smotanovej farby.

Vhodné na zber sú:

a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené),
c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.),
d) prípadne iné druhy textílie (nepatria sem netkané textílie, napr. používané v záhradníctve)

Elektroodpad z domácností

Elektroodpad z domácností má FO-nepodnikateľ možnosť odovzdať:

-objemný elektroodpad (napr. automatická práčka) v rámci odvozu objemného odpadu

-elektroodpad menších rozmerov (napr. žiarivky, svietidlá) v rámci mobilného odvozu odpadov s obsahom škodlivín v zmysle § 8i tohto nariadenia,

v mieste prevádzky spoločnosti DETOX na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici,

-v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.

Patria sem napr. žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.

Elektroodpad je zakázané:

  1. ukladať do zberných nádob určených na KO,

  2. objemný elektroodpad ukladať na verejné priestranstvá, resp. ku kontajnerom na KO, okrem termínov určených v harmonograme odvozu objemného odpadu v meste,

  3. odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači a pod.).