Spoločnosť IBM sa zapojí ešte intenzívnejšie do vedy a výskumu na slovenských univerzitách. Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pridelila grant vo výške 25 tisíc amerických dolárov, ktorého cieľom je rozvoj výskumu s využitím najmodernejších Watson technológií.

Vďaka grantu spoločnosti IBM získa Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici výkonné nástroje pre kognitívnu analýzu rozsiahlych údajových štruktúr obsiahnutých v sociálnych sieťach. Grant IBM tiež univerzite umožní poskytnúť nevyhnutné prostriedky  pre podporu nadaných  študentov a doktorandov,  bez ktorých sa taký náročný výskum nezaobíde.

„Naša spoločnosť sa dlhodobo podieľa na zlepšovaní kvality vysokoškolského štúdia na Slovensku aktívnou participáciou na vzdelávaní, ako aj podporou vo forme rôznych grantov. V rámci našej spolupráce s Univerzitou Mateja Bela sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na rozvoj kognitívnych systémov, ktoré by mohli byť nasadené k kybernetickom priestore pri predpokladanom vzniku občianskych nepokojov, či ako nástroje na predchádzanie teroristickýchh útokov,“ vysvetľuje generálna riaditeľka spoločnosti IBM Česká republika a Slovensko Zuzana Kocmaníková.

Cieľom výskumu, ktorý sa bude realizovať na základe grantu spoločnosti IBM je navrhnúť spôsoby využitia kognitívnych systémov a pripraviť k danej téme vzdelávacie aktivity a materiály. Riešenie projektu bude trvať tri roky. Výskum bude prebiehať na pôde Centra excelentnosti pre krízové riadenie, ktoré je súčasťou Katedry bezpečnostných štúdií Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica.

„Medzi výskumné témy, na ktorých riešení sa obe strany dohodli patrí napr. aplikácia kognitívnych analýz v kybernetickom priestore na predvídanie a odhaľovanie reálnych bezpečnostných hrozieb, ako sú občianske nepokoje, manipulácie obyvateľstva a pod. Súčasťou riešiteľských postupov výskumu bude okrem iného aj aplikácia pokročilých štatistických algoritmov, analýza sociálnych sietí, či aplikácia behaviorálnej a obsahovej analýzy, s využitím  kognitívnych IBM Watson riešení,“ hovorí vedúci riešiteľ výskumu Doc. Karol Fabián z Katedry bezpečnostných štúdií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do výskumu sa zapojí spolu deväť pracovníkov a doktorandov UMB.