Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave a Asociácia rusistov Slovenska pozývajú na akadémiu Dialóg kultúr 2005 – 2015 pri príležitosti 10. výročia otvorenia Centra ruských štúdií.  Pri tejto príležitosti knižnica pripravila publikáciu Dialóg kultúr 2005 – 2015, v ktorej zhrnula 10- ročnú činnosť študovne.

svkbbŠtátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici si v tomto roku pripomína 10. výročie otvorenia jazykovej študovne Centrum ruských štúdií. Slávnostná akadémia k tomuto výročiu sa uskutoční vo štvrtok 26. novembra o 11-tej hodine v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice.

Centrum ruských štúdií bolo slávnostne otvorené a verejnosti sprístupnené v roku 2005 za účasti Ľudmily Verbickej, vtedajšej rektorky Štátnej petrohradskej univerzity, vtedajšieho riaditeľa Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Sergeja Sizova a prezidentky Asociácie rusistov Slovenska Evy Kollárovej. S otvorením študovne súvisí aj nadviazanie partnerskej spolupráce s Centrálnou univerzálnou vedeckou knižnicou N. A. Nekrasova v Moskve, ktorá trvá do súčasnosti.

Študovňa v priebehu rokov budovala knižničný fond, skvalitňovala knižnično-informačné služby a pripravovala rôznorodé podujatia kultúrneho a vzdelávacieho charakteru. V rámci podujatí knižnicu navštívili viacerí zahraniční hostia – diplomati, spisovatelia, vedci, medzi inými Alexander Udaľcov, Segej Cingovatov, Sergej Sizov, Michail Svidkoj, Ľudmila Verbická, Tatiana Parchalina, Nikita Struve, Nina Grade, Inga Strom či Oľga Svandberg a iní.

Úspešné boli aj aktivity v zahraničí – medzinárodný festival knižníc BibliObraz 2007 v Moskve a 2009 v Kaliningrade, účasť na viacerých zahraničných vedeckých konferenciách, či výstavách v Ruskej federácii – Na návšteve v roku 2006 a Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v roku 2015.

Pozvanka oslavy-page-001

Študovňa Centrum ruských štúdií, v súčasnosti rozšírená na Centrum slovanských štúdií sprístupňuje používateľom fond takmer 1 500 informačných zdrojov z oblasti jazykovedy, literatúry, histórie, umenia, politológie, geografie a kultúry. Realizuje kultúrne podujatia pre verejnosť a vzdelávacie podujatia pre školy. Obľúbené sú výstavy, stretnutia s cestovateľmi, prekladateľmi, spisovateľmi, odborné prednášky venované literatúre a dejinám, či tematické hodiny pre žiakov a študentov.

Pri príprave podujatí aktívne spolupracuje s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, s Veľvyslanectvom Bieloruskej federácie v Slovenskej republike, s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, s Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave, s Poľským inštitútom v Bratislave, s OZ Rossija, s OZ Raduana – Dom národov, s Katedrou slovanských jazykov a Katedrou európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako aj so základnými a strednými školami v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Brezne, na ktorých sa vyučuje ruský jazyk.