Triedený zber komunálneho odpadu v Banskej Bystrici zaznamenal za roky 2011 – 2013 veľký pokrok. Svedčí o tom aj ocenenie, ktoré získalo mesto v súťaži 3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj. Čestné uznanie, 3. miesto za najväčší prínos v znižovaní množstva odpadov, si koncom januára  na konferencii v Dolnom Kubíne za mesto Banská Bystrica prevzali  – podpredseda Komisie pre životné prostredie a odpady, poslanec Pavol Bielik a Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva.

triedenie odpadu2Za úspechom mesta na úseku odpadového hospodárstva je najmä projekt Zavedenie separovaného zberu kovov a biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z domácností a  zavedenie triedeného zberu textilu, odevov a druhotného dotrieďovania dreva z objemného odpadu.

Ocenenie patrí všetkým Banskobystričanom, ktorí prijali projekt pozitívne a začali triediť odpad,“ hovorí Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva.

S každým úspechom sú však spojené aj problémy. Pri triedenom zbere komunálnych odpadov je to najmä vhadzovanie zmiešaného odpadu do kontajnerov, ktoré sú určené výhradne na jeden druh odpadu ako je BRO, kovy, papier, plasty a sklo. „Radi by sme sa obrátili na občanov s prosbou, aby neukladali biologicky rozložiteľný odpad do kontajnerov v sieťkach, či v  plastových taškách. Ostatný komunálny odpad treba vhadzovať – triediť – do kontajnerov na to určených,“ hovorí vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ Banská Bystrica Peter Suchý.

triedenie odpaduV prípade, že BRO nebude spĺňať požadovanú kvalitu, prevádzkovateľ zariadenia na zhodnotenie BRO má právo prekategorizovať ho na zmesový komunálny odpad, ktorý sa nezhodnocuje. Tým by sa mohli zvýšiť náklady na odpadové hospodárstvo.

Problém s triedením nastáva aj pri komoditách akými sú kovy, papier či plasty. Pri PET fľašiach i papierových škatuliach ide o ich nedostatočné zmenšovanie, čím sa efektívne nevyužije kapacita kontajnera.

Posolstvom ocenenia, ktoré mesto získalo je, že na odpadové problémy existujú na Slovensku aj veľmi pozitívne riešenia. Všetci občania, ktorí začnú triediť odpad, tak plnia svoj záväzok voči životnému prostrediu. Verím, že sa nám podarí efektivitu triedeného zberu neustále zvyšovať,“ dopĺňa Štúber.