Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi vyhlásilo na 26. júna Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1987. Úrad pre drogy a kriminalitu OSN (UNODC) volí každý rok ústrednú tému – posolstvo tohto medzinárodného dňa.

Tento rok je to „Lepšie vedomosti pre lepšiu starostlivosť“. Tohtoročná téma sa spojila so svetovou iniciatívou  Spojených národov kampaňou „Overené“, spustenou 21. mája 2020, ktorá bojuje proti dezinformáciám spojeným s ochorením COVID-19. S oficiálne Overeným obsahom sa zameriava na zlepšenie porozumenia drogového problému vo svete a podporu väčšej medzinárodnej spolupráce na potlačenie dopadu dezinformácií na zdravie, vládu a bezpečnosť.

Školám zaslali edukačné materiály

K aktivitám tohto významného dňa sa pripája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici prostredníctvom elektronicky zaslaných edukačných materiálov 64 základným a stredným školám v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií SR v roku 2018 bolo na Slovensku liečených pre užívanie nezákonných drog 3 038 osôb. Muži tvorili až 81,6 percent všetkých pacientov, ženy 18,4 percent.

V roku 2018 sa liečilo z drogovej závislosti o 31,2 percent osôb viac ako v roku 2004. V prípade záujmu o prednášky k predmetnej problematike sa môžu školy obrátiť na Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Banská Bystrica elektronicky na hellebrandt@vzbb.sk, telefonicky na telefónnom  čísle: 048/4367 421.

Vysoký nárast za posledné roky

Podľa Európskej správy o drogách – Trendy a vývojové zmeny 2019, v ktorej sú spracované údaje za rok 2018, užívanie drog v Európe zahŕňa v súčasnosti širšiu škálu látok ako v minulosti. Odhaduje sa, že vyše 96 miliónov, alebo 29 percent dospelých (vo veku od 15 až 64 rokov) v Európskej únii vyskúšalo v priebehu svojho života nelegálne drogy.

„Skúsenosti s užívaním drog častejšie uvádzajú muži (57,8 milióna) než ženy (38,3 milióna). Najčastejšie skúšanou drogou je kanabis – prevalencia užívania je približne päťnásobne vyššia ako v prípade iných látok. S užívaním nelegálnych drog sa spájajú chronické a akútne zdravotné problémy,“ konštatuje vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu, zároveň poverená regionálna hygienička RÚVZ Banská Bystrica Zora Kľocová Adamčáková.

Dodala, že medzi akútne patria predovšetkým otravy, predávkovanie, ku chronickým napr. infekčné choroby súvisiace najmä s injekčným aplikáciou drog ako hepatitída C, HIV. Časté je poškodenie srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, čo prispieva k predčasným úmrtiam. S užívaním drog súvisia aj úrazy, nehody, násilie vrátane vrážd a samovrážd, ktoré sú v tejto skupine tiež významnými príčinami úmrtnosti.

Vedie k srdcovo-cievnym poruchám až smrti

Cieľom Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonné obchodovaniu s nimi je informovať verejnosť, najmä však mladých ľudí, o škodlivých účinkoch drog a ich dopade na zdravie a zároveň vyvrátiť mýtus o neškodnosti tzv. „legálnych, alebo ľahkých drog“. S nimi sa mladý človek dostáva do kontaktu ako s prvými drogami – napr. marihuana, alkohol a tiež cigarety. Aj tieto drogy spôsobujú závažné zdravotné, rodinné a sociálne problémy mladí ľudia ich často podceňujú.

V rezorte zdravotníctva sa vytvoril „Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020“. Cieľom tohto plánu je výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, šírenie zdravotnej osvety v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych a nelegálnych návykových látok.

„Jednou z najúčinnejších foriem, ako predchádzať experimentovaniu s drogou, je prevencia, v rámci ktorej by sa mali šíriť objektívne informácie o drogách, ich účinkoch na organizmus človeka a tým dostávať tieto informácie do povedomia mladých ľudí.  Prevencia drogovej závislosti predstavuje veľkú výzvu nielen v oblasti verejného zdravia  ale celej spoločnosti,“ dodala Zora Kľocová Adamčáková.