Ešte minulý rok rozbehlo materské centrum Mamina spolu s komunitným centrom v Sásovej informačnú kampaň s názvom Spájame sily za čisté trávniky. V rámci tejto infokampane apelovali na mesto najmä kvôli vybudovaniu venčovísk a nádob na exkrementy v jednotlivých mestských častiach. Doposiaľ sa však v meste nachádza len jediné venčovisko.

vencovisko
Mesto v zime otvorilo prvé venčovisko pre psov v Sásovej. Stálo viac než 15-tisíc eur.

Boj proti znečisťovaniu verejných priestranstiev sa nestretol s pochopením mesta, a tak doposiaľ v uliciach Banskej Bystrice nie sú nádoby na psie exkrementy. Tie majú suplovať zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Niektoré z nich sú dokonca označené piktogramom s textom „Psie exkrementy patria do nádob“.

V rámci minuloročnej infokampane sa spomínala aj otázka adekvátneho využívania daní, ktoré majitelia každoročne platia za svojich domácich miláčikov. „Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku dáva právomoc obci určiť, ktorú daň bude vyberať a na aký účel bude použitá,“ vyjadrila sa hovorkyňa primátora Martina Kanisová. Podľa jej slov mesto napriek tomu každoročne vynakladá na danú agendu nemalé finančné prostriedky. „Každý držiteľ psa, ktorý má uhradenú daň za psa na MsÚ, má nárok na 730 ks nepriehľadných sáčkov na psie exkrementy. Ďalšie finančné prostriedky mesto vynakladá aj na prevádzkovanie karanténnej stanice, ktorá slúži na dočasné umiestnenie zabehnutých alebo opustených spoločenských zvierat odchytených v meste Banská Bystrica a Zvolen,“ uviedla Kanisová.

Pozitívnou správou pre chovateľov psov by mohlo byť plánované vybudovanie výbehu pre psov okrem Sásovej aj v ďalších mestských častiach. To však závisí od finančných možností mesta, preto je ich realizácia doposiaľ otáznou. „Okrem dostatku finančných prostriedkov rozhodujú pri budovaní výbehov aj ďalšie faktory, teda či je pozemok v majetku mesta, existencia inžinierskych sietí, prístup či vzdialenosť od obytnej zóny. Vyhovujúcich pozemkov je na území mesta málo,“ dodala Kanisová.