I keď Najvyšší súd SR rozhodol, že Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré sa týkalo Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v časti Kapitulská ulica nebolo v súlade so zákonom, celá vec nie je zďaleka uzavretá.

Spomenuté VZN, prijaté mestským zastupiteľstvom v januári 2009 stráca týmto platnosť. Najvyšší súd mestu vytkol, že pri schvaľovaní nezohľadnilo pripomienky verejnosti k tomuto návrhu a neprerokovalo podané námietky.

Aký bude vývoj v celej veci ukážu najbližšie dni. „Záleží akým spôsobom sa k tomu vyjadrí investor a mesto,“ povedala pre BBonline.sk členka petičného výboru proti výstavbe hotela SNP, historička architektúry, Klára Kubičková. Petíciu proti výstavbe v tejto pamiatkovej rezervácii podpísalo viac ako 4000 obyvateľov Banskej Bystrice. „Sme za navrátenie k pôvodnému účelu priestoru, kedy by tam mala byť zeleň a menšie stavebné objekty, tak ako tomu bolo doteraz,“ hovorí Kubičková. Uvedomuje si, že v zastupiteľstve má väčšinu poslanecký klub Smer-SD – SNS – HZDS, ktorý v minulom volebnom období sporné VZN schválil. V prípade, že niekto v zastupiteľstve opätovne variantu hotela predloží na prerokovanie, členovia petičného výboru sú pripravení znovu protestovať.

Spoločnosť Sophistic Investment, ktorá je investorom projektu hotela pri Pamätníku SNP verí, že mesto využije všetky právne kroky k tomu, aby preukázalo, že prijatie VZN bolo v súlade so zákonom. „Uskutočnená verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž overená Slovenskou komorou architektov preukázala, že miesto je vhodné na výstavbu hotela. Svedčí o tom aj 257 odborných záujemcov, ktorí si vyzdvihli súťažné podklady ako aj 72 konkrétne spracovaných návrhov riešenia danej lokality,“ píše v oficiálnom stanovisku Sophistic Investment. Práve súťaž (o ktorej sme vás dávnejšie informovali) mala poukázať na vážnosť a nutnosť riešenia danej lokality.

Investor projekt hotela neopúšťa: „Naša spoločnosť má záujem pokračovať v realizácii víťazného návrhu vybraného renomovanými odborníkmi, ktorý bol spracovaný tímom vysoko uznávaných architektov ateliéru Ing. arch. Martina Kusého a Ing. arch. Pavla Paňáka.“

Sophistic Investment nebol v prípade VZN z januára 2009 účastníkom konania. Pred súdom však využíva všetky právne prostriedky v ďalšom konaní, kde už ako účastník vystupuje. Týka sa VZN z marca 2008, ktoré upravuje Územný plán Aglomerácie Banská Bystrica a kde bol rovnako , ako vo vyššie spomenutom prípade, daný návrh na vyslovenie nesúladu VZN so zákonom. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2008 schválené MsZ v marci 2008 hovorí, že „nezastavané územie sa mení na urbanizované, pre potreby realizácie objektu občianskeho vybavenia.“ Toto VZN je v súčastnosti stále platné, Najvyšší súd rozhodol o nesúlade so zákonom iba v prípade VZN č.1/2009, ktoré definuje, že „nosnou funkciou v riešenom území je hotel ako polyfunkčný objekt. Regulatívy pre objekt sú určené a vyznačené vo výkresovej časti.“

V prípade, že súd uzná, že VZN je v nesúlade so zákonom, nariadenie stráca platnosť. Vtedy je nutné, aby ho mestské zastupiteľstvo schválilo nanovo 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Do hry však môže vstúpiť primátor, ktorý má právo schválené nariadenie odmietnuť podpísať. V tom prípade je nutných 3/5 väčšina všetkých hlasov, teda minimálne 19 hlasov z 31 členného zastupiteľstva. Už samotné opätovné schvaľovanie tak môže zabrať niekoľko mesiacov, nehovoriac o prípade, že by nariadenie bolo znovu napadnuté pred súdom.

Otázka projektu hotela pri Pamätníku SNP tak zďaleka nie je uzatvorená, iba sa zamotáva. Na vyústenie celej zápletky si bude musieť verejnosť ešte počkať.