Pre mladých dospelých je dôležité, aby sa po odchode z centier pre deti a rodiny vedeli o seba plnohodnotne postarať. Projekt Cesta do života im v tom pomôže.

Dospelosť mládeže vyrastajúcej v centrách pre deti a rodiny (CDR) prináša so sebou veľa výziev. Po ukončení ústavnej starostlivosti ich čaká osamostatnenie a zaradenie sa do bežného života. Pre mladých dospelých, ako sa mladí ľudia z CDR po dosiahnutí plnoletosti nazývajú, je to najťažší krok na ceste za vlastným životom, a preto potrebujú pomoc.

Úsmev ako dar, Pobočka pre Banskobystrický kraj, odštartovala v auguste projekt Cesta do života. Jeho cieľom je pomôcť mladým dospelým dosiahnuť vnútorné uspokojenie a zaradiť sa bez väčších ťažkostí do spoločnosti, ktorá ich bude prijímať a akceptovať.

Títo mladí ľudia sú z dôvodu chýbajúceho bezpečného rodinného prostredia zraniteľnou skupinou. Centrá pre deti a rodiny, v ktorých vyrastajú, nemajú takú kapacitu, aby dokázali vytvoriť dostatočné  podmienky na budovanie všetkých zručností nevyhnutných k osamostatneniu sa.

„Naším zámerom je pripraviť mladých dospelých na odchod z centra nielen po psychickej stránke, ale poskytnúť im také vzdelávanie, z ktorého si odnesú vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti, uplatnenia sa na trhu práce, ale aj množstvo praktických zručností,“ uviedlapredsedníčka pobočky Miroslava Gubalová.

Tento cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom jednodňových aj víkendových podujatí, vzdelávania s využitím digitálnych médií, poskytovania podporných služieb formou odborného poradenstva a dobrovoľníckeho sprevádzania.

Projekt Cesta do života je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.