Problém s odvodňovaním nekvalitnej vozovky v oblasti výstavby severného obchvatu na Rudlovskej ceste pri Aurise, o ktorom sme vás informovali minulý týždeň, by sa mohol vyriešiť. Počas víkendu prebehla oprava kanalizačného systému.

O probléme nás ešte v piatok informovala tlačová hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Monika Pastuchová, ktorá nám tlmočila vyjadrenie Ivana Zehnala – vedúceho oddelenia dopravy a údržby miestnych komunikácií MsU BB.

foto: Filip Roháček

Ten zdôrazňuje, že pred začiatkom výstavby severného obchvatu neboli s kanalizáciou v tejto oblasti žiadne problémy. Prípad ďalej komentuje nasledovne: ,,Pravdepodobne počas zrážkovej činnosti pri výstavbe bola dažďová kanalizácia so zaústením do Rudlovského potoka úplne upchatá nánosmi blata. V 33. týždni som na rokovaní so zhotoviteľom stavby dohodol opravu dažďovej kanalizácie v úseku od uličnej vpuste po kanalizačnú šachtu na druhej strane miestnej komunikácie. Práce prebehnú od 20. – 22.08. 2010 z dôvodu nižšej frekvencie dopravy.” Upchatý úsek od šachty po zaústenie do Rudlovského potoka bol nakoniec vyriešený vybudovaním nového odvodňovacieho potrubia.

Táto oprava by mala na dlhší čas vyriešiť spomínaný problém. To, či sa to skutočne podarilo, môžeme sledovať už od dnešného dňa.