Vodné zdroje, pramene, medokýše, sú neodmysliteľným bohatstvom slovenskej prírody. Z pohľadu a využiteľnosti na pitné účely, si však vyžadujú tieto zdroje pravidelnú kontrolu. Mesto Banská Bystrica pravidelne iniciuje kontroly vodných zdrojov, ktoré sa na území mesta a v blízkom okolí nachádzajú.

Kontroly vykonáva pravidelne banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Aj keď sú tieto vodné zdroje na území mesta dostupné, nie je možné zaručiť ich kvalitu, nakoľko sa kvalita môže priebežne meniť. Spravidla však možno konštatovať, že tunajšie pramene nie sú vhodné pre pravidelnú ľudskú spotrebu.


Príkladom je Rudlovský medokýš. Ten ako minerálny prameň stabilne vykazuje zvýšený obsah síranov, vápnika, mangánu, železa, vodivosti a tvrdosti vody. Ako upozorňuje mesto v aktuálnom novembrovom vydaní Radničných novín: “nadmerné užívanie môže mať negatívny dopad na zdravie ľudí, hlavne z hľadiska chronických zdravotných účinkov.”

Dlhodobá konzumácia sa preto neodporúča ani pre medokýši na Štiavničkách. Aj ten je síce minerálnym prameňom, ale taktiež prekračuje limity vyššími hodnotami síranov, horčíka, vodivosti a tvrdosti vody.

Prekročenie medznej hodnoty amónnych iónov zaznamenal aj vodný zdroj – rezervoár v ul. Pod Dúbravou v mestskej časti Podlavice. Ako mesto uvádza prekročenie medznej hodnoty tak súvisí s rozkladom organických látok prirodzeného pôvodu. Vo vodnom zdroji bola zároveň zistená mierne limitná hodnota kaliformných baktérií. Mesto preto neodporúča vodný zdroj používať ako hlavný zdroj pre pitné účely.

Na záver ešte spomenieme Studničku pri Oremburskej ulici. Tak ako pri Vodnom zdroji v mestskej časti Podlavice, aj tu boli prekročené limitné hodnoty koliformných baktérií a enterokokov. Voda sa odporúča používať až po prevarení