Pre Banskú Bystricu a 16 okolitých obcí, ktoré sú súčasťou funkčného územia krajského mesta, spracúva Žilinská univerzita v Žiline Plán udržateľnej mobility. Ide o strategický dokument, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu života, ako aj pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov zlepšením ich mobility.

Zámerom je rovnako zlepšiť výkonnosť, efektívnosť a udržateľnosť dopravy. Aktuálne sa projekt nachádza v štádiu, keď môže odborná verejnosť, subjekty zaoberajúce sa danou problematikou, ale aj obyvatelia vyjadriť svoj názor prostredníctvom online formuláru. Banskobystričania, ale aj ľudia z okolitých obcí budú môcť svoje podnety a pripomienky vyjadriť aj na verejných diskusiách, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch, a to 17. augusta a 21. septembra 2022.

Proces vypracovania Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica pozostáva z troch hlavných etáp – analýzy súčasného stavu, návrhu aktivít a spracovania Strategického environmentálneho posúdenia (SEA), ako aj stanovenia Plánu implementácie i  monitoringu Plánu udržateľnej mobility.

„Realizáciu projektu spomalilo niekoľko faktorov. Najprv to bolo opakované verejné obstarávanie a následne pandémia koronavírusu, čoho dôsledkom bola znížená mobilita ľudí na cestách. V teréne mohli prieskumy o počte áut na križovatkách či cestujúcich v MHD skresľovať. Celý harmonogram projektu musel byť zmenený, a posunutý na neskôr,“ vysvetľuje primátor Ján Nosko.

Koncom júla 2022 Žilinská univerzita v Žiline odovzdala samospráve návrh Plánu udržateľnej mobility. Momentálne sú spracované dve hlavné časti, a to analytická a návrhová.

„V prvej etape sú sformulované ciele a opatrenia, ktoré by mali byť zabezpečené, aby mesto Banská Bystrica, ako aj funkčné územie mali udržateľný a ekologický systém do budúcnosti.  Súčasne zahŕňa návrhy, akým spôsobom je potrebné stanoviť smerovanie dopravného systému a určiť priority,“ dopĺňa Marián Gogola z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline.

Jednotlivé výstupy dokumentu je možné pripomienkovať prostredníctvom online formulára do 4. septembra 2022. Návrhy budú prerokované aj odbornými útvarmi Mestského úradu v Banskej Bystrici, a to 11. augusta 2022.

„Nasledovať budú verejné diskusie s obyvateľmi mesta a okolitých obcí, ktorí sa za účastí spracovateľov a odborníkov budú môcť vyjadriť k navrhovaným riešeniam a opatreniam. Predstavenie návrhu sa uskutoční 17. augusta a diskusia k zapracovaným pripomienkam, resp. vyhodnotenie bude 21. septembra 2022,“ uzatvára Martin Pavelek, vedúci oboru architekta mesta.

O podrobnostiach, vrátane miesta a času, budeme verejnosť včas informovať.  Všetky informácie o projekte Plánu udržateľnej mobility v jednotlivých fázach spracovania nájdete na webovej stránke mesta alebo na tomto odkaze.