Po úspešnej akcii Za krajšie mesto, počas ktorej samospráva upratovala okolie kaštieľa Radvanských, privítala aj iniciatívu spoločnosti DETOX, s. r. o. V spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica a Mestskými lesmi Banská Bystrica bude čistiť Podlavické výmole.

Tento verejnoprospešný zámer, v ktorom všetky subjekty spoja svoje sily sa uskutoční v piatok, 21. apríla 2017.

Lokalita Mestského lesoparku Laskomer-Podlavice, časť Podlavické výmole je pomerne znečistená. V týchto miestach začína vznikať čierna skládka a prírodné posedenie, ktoré tvoria drevené lavičky z odkôrených kmeňov je zdemolované.

„Teší ma, že subjekty zodpovedné za ochranu životného prostredia v našom meste spolupracujú. Spája nás jedna problematika, ktorú môžeme vyriešiť len spoločne. Verím, že čistenie tejto lokality je len prvou z mnohých spoločných verejnoprospešných aktivít v Banskej Bystrici,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Spoločnosť DETOX, s. r. o., ktorá sa zaoberá službami v oblasti ochrany životného prostredia zabezpečuje zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Tento rok oslávi už 25. výročie svojho založenia.

„Želáme si, aby aj obyvatelia Banskej Bystrice pociťovali, že mať DETOX s.r.o. v regióne je prospešné. Rozhodli sme sa, že v každom meste, v ktorom prevádzkujeme naše závody, oslávime 25. výročie spôsobom nám blízkym, a to zlepšovaním životného prostredia. V minulosti sme už realizovali viacero verejnoprospešných akcií, kde sme v spolupráci s dobrovoľníkmi sanovali znečistené lokality, ako čierne skládky, okolia tokov riek, alebo parky a turistické lokality,“ hovorí Daniel Studený, výkonný riaditeľ a konateľ DETOX s. r. o.

Akcia sa koná aj pri príležitosti Dňa zeme, ktorý ľudí upozorňuje na dôsledky ničenia životného prostredia. Každá organizácia priloží ruku k dielu. Vo vybranej lokalite sa obnovia lavičky a tiež informačná tabuľa pre návštevníkov. Cieľom je nielen čistejšie mesto, ale aj osveta pre všetky generácie.