Právnici z Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici získali firemné nefinančné granty na podporu vedy, výskumu a projektovú činnosť. Viacero firiem pristúpilo k podpisu memoranda o spolupráci a porozumení s fakultou.

Inštitúcie majú záujem rozvíjať vzájomnú spoluprácu primárne v rámci podpory budovania a akademických projektov nového pracoviska kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vedecko-výskumnú činnosť centra podporili základným grantom pre vedu a výskum formou akademických verzií SW, technológií a školení pre podporu právneho výskumu protispoločenských javov, v hodnote 17 000 €, v rámci dlhodobého prenájmu bez časového obmedzenia.

„Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici  (KKVC PrF UMB BB) je budované ako špecializované pracovisko skúmania ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov, ktoré vykonáva vedecko-výskumnú a expertnú činnosť v súlade s dlhodobým plánom rozvoja a zámermi fakulty / univerzity. Primárnym objektom skúmania sú praxeologické problémy z odboru Trestné právo, Kriminológia a Kriminalistika, Ochrana osôb a majetku normami trestného práva,“ uviedol  riaditeľ Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici Miroslav Kelemen.

Výskumné centrum hľadá riešenia interdisciplinárnych bezpečnostno-právnych aspektov protispoločenských javov, ochrany zákonom chránených záujmov vo verejnej a privátnej sfére, pre optimalizáciu reakcie spoločnosti na zločinnosť, kontrolu kriminality nástrojmi represie a prevencie, zaistenia vnútornej bezpečnosti štátu, v kontexte agendy Európskej bezpečnosti a spolupráce.